Září 2023

Zprávy ze školy

Sluníčko svítilo, každý měl v sobě ještě kus prázdnin a už jsme 4. září ráno slavnostně začínali školní rok. Všechny žáky a učitele shromážděné v atriu školy přivítali pan ředitel Tomáš Zahoř a paní místostarostka Michaela Císařová. Pan ředitel poté představil nové členy pedagogického sboru. A nyní přišel na řadu důležitý bod programu – představení a přivítání žáků první třídy.

Paní třídní učitelka 1. A pozvala prvňáčky na prostranství před všechny shromážděné. Děti přijaly odznak školáka a žáka první třídy. Za potlesku a s hudebním doprovodem se všichni prvňáčci a jejich paní učitelky a vychovatelky odebrali ke svým prvním školním okamžikům ve vlastní třídě. Děti se seznámily se svou třídou, dostaly některé školním pomůcky v praktickém vaku. Další milé překvapení na prvňáčky čekalo v jídelně, a to zmrzlinový pohár. Prvňáčci si po poháru našli podle obrázkových dvojic svůj balónek a první den ve škole po přibližně 90 minutách končil. Starší děti začátek školy prožily trochu střízlivěji: slavnostní zahájení v atriu, chvilka ve třídě s paní učitelkou třídní, důležité informace o prvních školních dnech a hurá domů. 12.září odehrálo pět herců a hereček z organizace Fórum pro prožitkové vzdělávání ve 4. třídě a 7. B interaktivní představení zaměřené na integraci ukrajinský žáků. Naši žáci se formou her mohli vcítit do situací, ve kterých si vyzkoušeli, jaké to je být někde nový, nerozumět dané řeči, být dokonce vyčleněn nebo naopak být  kolektivem plně přijat.

Kromě rozličných aktivit žáci zhlédli i hraný příběh o nově příchozí ukrajinské dívce do třídy, jehož děj mohli následně zastavovat a opravovat v pasážích, se kterými nesouhlasili.

Žáci si tak vyzkoušeli i své herecké vlohy. Dětem se představení moc líbilo a aktivně se zapojovaly.

Osmá a devátá třída se vydala 14. září na literární exkurzi do Čapkovy Strže u Staré Huti. Žáci se ponořili do světa meziválečného Československa, prozkoumali některá díla Karla Čapka a blíže se seznámili s jeho životem od dětství po předčasnou smrt. Na závěr exkurze si udělali malý piknik u břehu rybníka, který se rozkládá v bezprostřední blízkosti Čapkovy vily.

Šesťáci se odjeli stmelovat na zážitkový kurz ve dnech 18. až 20. září do Sloupu v Čechách. Malebné okolí je lákalo podnikat výlety, dokonce vystoupali na rozhlednu, kde se před nimi rozprostřela krása zdejší krajiny. Ovšem především se věnovali aktivitám podporujícím spolupráci ve třídě, čekalo na ně i množství sportovního vyžití, což je natolik vytížilo, že ani nikomu nechyběl mobilní telefon. Prožili zde i dobrodružnou noční výpravu do lesního divadla, kde se seznámili s místními legendami o lesních loupežnících. Výpravu završili u večerního opékání buřtů. Je třeba všechny žáky pochválit, neboť byli velmi hodní především ráno, když čekali na snídani.

Nelze též nezmínit úspěch žákyně současné 7. A Nely Janouškové, která uspěla v celorepublikové výtvarné soutěži Jeden svět dětem. Žáci na sklonku minulého školního roku kreslili a malovali při výtvarné výchově svou reflexi k projekcím Filmového festivalu Jeden svět. Prací bylo do soutěže zasláno více jak 450 a porota vybrala 11 vítězných prací. Nela převezme cenu v říjnu v prostorách ČT, bude mít možnost nahlédnout do zákulisí televize a také bude z celé akce natočena reportáž. Nelče moc gratulujeme!