Koncepce

Zaměření a hlavní cíle školy

 • kvalitní základní všeobecné vzdělání
 • všestranný rozvoj dětí s hlavním cílem vychovat samostatnou, zodpovědnou a tvůrčí osobnost, výchova k respektování názorů a potřeb druhých
 • zohlednění individuality dítěte, začlenění dětí nadaných i dětí se specifickými potřebami, na druhém stupni možnosti specializace pomocí dostatečné nabídky volitelných předmětů
 • pozitivní, klidné a vstřícné prostředí pro žáky, využití místních specifik pro vytvoření příjemné atmosféry školy
 • jasně stanovená pravidla a důslednost při jejich dodržování
 • důraz na komunikační dovednosti, jazykové schopnosti, využívání různých informačních zdrojů
 • široká nabídka mimoškolní činnosti
 • kvalitní a stabilní pedagogický sbor, prostor pro vlastní iniciativu učitelů, podpora moderních metod vyučování, zdůraznění osobnosti učitele před žáky i veřejností
 • otevřená škola, přístupná podnětům, spolupráci, novým trendům a zkušenostem zvenčí, zároveň poskytující informace o své činnosti a práci
 • realizace kvalitního a srozumitelného vzdělávacího programu, jeho další rozvoj podle zkušeností, potřeb žáků a školy
 • spolupráce se zahraničními školami International School of Prague Praha-Nebušice a Riverside School Praha 6 – Sedlec
 • návaznost na dobré zkušenosti a výsledky z dosavadní činnosti školy