Školní družina

Škola má čtyři oddělení školní družiny.

Provoz školní družiny je od 11:40/12:35 (v závislosti na skončení vyučování jednotlivých oddělení) do 17:00.

Pro přihlášení dítěte je třeba vyplnit zápisový lístek, který obdržíte na začátku školního roku od třídního učitele, v průběhu školního roku u vedoucí družiny.

Děti se ze školní družiny nevyzvedávají od 13:30 do 14:30 z důvodu zájmové činnosti (změna je možná po předchozí dohodě s vychovatelkou).

Děti chodí na oběd společně s vychovatelkou.

Konzultace s vychovatelkami je možná telefonicky, nebo osobně po předchozí domluvě.

Výjimečnou změnu odchodu dítěte ze školní družiny je nutné sdělit vychovatelce písemnou formou, jinak není možné dítě z družiny uvolnit.

Poplatek za školní družinu je 350 Kč měsíčně, platí se příkazem k úhradě na účet:
ZŠ Járy Cimrmana Lysolaje u KB, a.s. Praha 6, č. účtu 51-2119980287/0100, variabilní symbol je stejný jako pro platbu stravného.

Ve školní družině je zajištěn pitný režim, cena za jedno pololetí činí 100 Kč. Platba probíhá také bezhotovostně na účet školy.

Včasný nástup dětí na kroužky organizované školou zajišťují vychovatelky.

S dotazy a připomínkami se obracejte na vedoucí školní družiny Markétu Vránkovou (tel. 776168845).

Program školní družiny

Po obědě:
Klidová a odpočinková činnost (společenské hry, malování, kresba, ruční práce, poslech hudby, pohádek, četba).

13:30 – 15:40
Zájmová činnost (kreslení, malba, kreativní tvoření).
Vycházky do přírody (zahrada školy, procházky – Lysolaje, Housle).
Sportovní hry v tělocvičně nebo na školním hřišti.
Vědomostní soutěže, hry na rozvoj myšlení a jiných dovedností.

15:40 – 17:00
Spojování oddělení.
Zájmová činnost (kreslení, malování, společenské hry).
Odchod dětí z družiny.

Oddělení školní družiny a kontakty na vychovatelky (19/20)

Dobytí severního pólu (1. patro) – 3.B

Vychovatelka Michaela Ratajová (tel. 721 025 949).

Záskok (2. patro) – 3.A + doplňky 4. třídy

Vychovatelka Kateřina Kohoutová (tel. 736 255 032).

Švestka (2. patro) – 2. třída

Vychovatelka Jana Egertová (tel. 724 864 141).

Dlouhý, Široký a Krátkozraký (3. patro) – 1. třída

Vychovatelka Markéta Vránková (tel. 776168845).