Školní družina

Škola má tři oddělení školní družiny určená pro 1. – 3. třídu.

Provoz školní družiny je od 11:40/12:35 (v závislosti na skončení vyučování jednotlivých oddělení) do 17:00.

Pro přihlášení dítěte je třeba vyplnit zápisový lístek, který obdržíte na začátku školního roku od třídního učitele, v průběhu školního roku u vedoucí družiny.

Děti chodí na oběd společně s vychovatelkou.

Konzultace s vychovatelkami je možná telefonicky, nebo osobně po předchozí domluvě.

Výjimečnou změnu odchodu dítěte ze školní družiny je nutné sdělit vychovatelce písemnou formou, jinak není možné dítě z družiny uvolnit.

Poplatek za školní družinu je 350 Kč měsíčně, platí se příkazem k úhradě na účet:
ZŠ Járy Cimrmana Lysolaje u KB, a.s. Praha 6, č. účtu 51-2119980287/0100, variabilní symbol je stejný jako pro platbu stravného.

Včasný nástup dětí na kroužky organizované školou zajišťují vychovatelky.

S dotazy a připomínkami se obracejte na vedoucí školní družiny Markétu Vránkovou (tel. 776168845).

Program školní družiny

Po obědě:
Klidová a odpočinková činnost (společenské hry, malování, kresba, ruční práce, poslech hudby, pohádek, četba).

13:30 – 15:40
Zájmová činnost (kreslení, malba, kreativní tvoření).
Vycházky do přírody (zahrada školy, procházky – Lysolaje, Housle).
Sportovní hry v tělocvičně nebo na školním hřišti.
Vědomostní soutěže, hry na rozvoj myšlení a jiných dovedností.

15:40 – 17:00
Spojování oddělení.
Zájmová činnost (kreslení, malování, společenské hry).
Odchod dětí z družiny.

Oddělení školní družiny a kontakty na vychovatelky (20/21)

Dobytí severního pólu (1. patro) – 2. třída

Vychovatelka Kateřina Kohoutová (tel. 736 255 032).

Švestka (2. patro) – 1. třída

Vychovatelka Gabriela Hejnová (tel. 604 818 838).

Dlouhý, Široký a Krátkozraký (3. patro) – 3. třída

Vychovatelka Markéta Vránková (tel. 776168845).