Závěrečné hodnocení školního roku 2013/2014

Uplynulý školní rok můžeme považovat za další úspěšné období, kdy škola pokračovala ve svém rozvoji a zdárně tak navázala na předchozí léta.

Největší změnou bylo rozdělení základní školy a mateřské školy na dvě samostatné organizace, čímž bylo završeno dlouhodobé úsilí o dosažení tohoto cíle. Tento krok přináší přímé řízení obou škol a zjednodušení organizačních záležitostí, což se projevilo v praxi  již v druhé polovině školního roku, neboť k faktickému rozdělení došlo k 1. 1. 2014.
K související změně názvu školy probíhala široká veřejná diskuse a výsledkem je prestižní a inspirativní název Základní škola Járy Cimrmana Lysolaje, ke kterému se hrdě hlásíme.
Mateřská škola ponese ve svém názvu sympatickou květinu Pampelišku. Na základě výsledku konkurzního řízení byla do funkce ředitelky MŠ Pampeliška jmenována dosavadní vedoucí učitelka Denisa Vranová.

Počet žáků školy nám v posledních letech stále utěšeně roste a je možno konstatovat, že v naplněnosti školy a tříd jsme již dosáhli dlouhodobého koncepčního plánu. Další zvyšování počtu tříd školy již do budoucna nepovažujeme za vhodné nejen z důvodů kapacitních, ale i vzhledem ke snaze o zachování charakteru menší školy s rodinnou atmosférou. Zájem o naši školu se opětovně projevil také při zápisu do první třídy v lednu. Předem jsme avizovali otevření pouze jedné třídy s maximálním počtem 26 žáků. Počet žádostí k zápisu tento počet převyšoval téměř dvojnásobně. Přednost měly děti s trvalým bydlištěm v Lysolajích, velkou část zájemců z okolních obcí jsme, bohužel, museli odmítnout.

V dalších směrech navazujeme na předchozí úspěšné roky, a tak bychom se s podrobným hodnocením v jednotlivých ohledech v podstatě opakovali. Z nejdůležitějších ukazatelů úrovně školy je třeba vyzdvihnout dlouhodobou stabilitu a vynikající profesní kvality našeho pedagogického sboru, který má největší zásluhu na postupném vybudování a udržování velmi dobrého jména naší školy nejen v obecním, ale i regionálním měřítku. Za zmínku nepochybně stojí i letos dosažené kompletní vybavení všech tříd interaktivními tabulemi, což bylo jedním z hlavních cílů modernizace výuky. Výuku angličtiny od 1. třídy, přítomnost rodilých mluvčích ve výuce, úzkou spolupráci se dvěma zahraničními školami, velké množství vzdělávacích akcí, širokou nabídku zájmových kroužků, úspěchy v soutěžích či prezentaci školy na veřejnosti bychom mohli již považovat za samozřejmost, ale za vším je třeba vidět dobře odvedenou práci a velké množství vynaložené energie.

V neposlední řadě bychom rádi zmínili výrazně pozitivní atmosféru školy, která mezi učiteli, ostatními zaměstnanci, žáky i rodiči panuje. Zdá se nám, že začínáme být naladěni na podobné vlně, za což patří velký dík všem zúčastněným, neboť to je právě to neuchopitelné, co činí naši školu jedinečnou. Zároveň si tím k 80. výročí založení lysolajské školy dáváme ten nejlepší dárek.

Dana Lukášová a Michal Hevák, vedení školy