Závěrečné hodnocení školního roku 2012/2013

V následujících řádcích předkládáme shrnutí toho, co se změnilo a čeho jsme dosáhli v uplynulém školním roce.

Jednoznačně největším krokem vpřed bylo dokončení rozsáhlé přístavby školy ve třetím patře, kde vznikly tři moderní učebny, kabinet a sociální zázemí. Nové učebny jsou využívány jako kmenové třídy pro VII., VIII. a IX. ročník. K vybavení těchto tříd patří i interaktivní tabule, což znamená, že v současné době již škola disponuje devíti kusy tohoto moderního výukového zařízení a zbývají pouze dvě učebny, které zatím na své interaktivní tabule čekají. Zvýšením počtu učeben se podařilo velmi pružně zareagovat na rostoucí zájem o naši školu a díky tomu bylo také možno v uplynulém školním roce otevřít dvě první třídy. Škola tak v naplněnosti dosáhla svého dlouhodobého koncepčního cíle a pro školní rok 2013/2014 bude otevřena pouze jedna první třída. Při zápisu tak poprvé nastala situace, kdy jsme museli část zájemců odmítnout. Podobně jako u mateřské školy mají jednoznačnou přednost pro přijetí děti s trvalým bydlištěm v Lysolajích.

Důležitou změnou je prosazení návrhu na rozdělení základní a mateřské školy na dvě samostatné organizace od roku 2014. Tento krok umožní do budoucna přímé a jednodušší řízení obou škol a jsme přesvědčeni, že přispěje k jejich dalšímu rozvoji. S rozdělením souvisí i nové názvy, ke kterým proběhla širší veřejná diskuse. Mateřská škola ponese ve svém názvu sympatickou květinu pampelišku a základní škola připojí ke svému názvu jméno Járy Cimrmana, které je po všech stránkách pozoruhodné. Tato postava je typicky českým fenoménem, který se ctí překonal dobu nesvobody a neztratil na své hodnotě ani v současnosti. Návrh vzešel z našeho pedagogického sboru a nechceme tím samozřejmě znevažovat žádné skutečné české osobnosti. Chtěli bychom projevit úctu duchovním otcům této myšlenky a vyjádřit naši snahu brát i vážné věci s úsměvem a nadhledem, který je součástí pozitivní atmosféry naší školy. Věříme, že originalita názvu může být pro naši školu závazkem i motivací v tom dobrém smyslu slova.

Z dalších důležitých informací uplynulého roku jistě stojí za zmínku rozvoj výuky angličtiny na naší škole. Díky dotaci městské části Praha Lysolaje jsme mohli pokračovat ve výuce Aj již od první třídy. Po třech letech se opět podařilo uskutečnit jazykový výjezd do Velké Británie. Náš pedagogický sbor jsme posílili o novou paní učitelku Gabrielu Hallett, která se zaměřila na rozvoj komunikačních dovedností našich žáků. Tradičně přínosná byla i spolupráce se dvěma partnerskými zahraničními školami Riverside School a International School of Prague.
Všichni, kteří školu byť jen příležitostně navštěvují, si jistě všimli výrazné změny, kterou prochází naše školní zahrada. Kromě rozšíření prostoru před školou a opravy chodníků, které byly součástí rekonstrukce školy, došlo k terénním úpravám, vybudování živých vrbových prvků, vzniku jezírka, opravě pumpy, vytvoření venkovní učebny a vysazení velkého množství dřevin. Největší zásluhu na tom má pan školník Kočiš, který pro školu získal grant ve výši 200 tisíc Kč a spolu s vlastním vynaloženým úsilím směřuje školní zahradu k přírodnímu charakteru, aby byla nejen příjemným místem pro odpočinek a hru, ale také prostředím vzdělávacím a poučným.
I letos proběhlo velké množství zajímavých školních akcí. Kromě již tradičních, jako jsou škola v přírodě, lyžařský kurz, výuka plavání, zážitkový kurz pro žáky 6. třídy, vánoční program včetně vystoupení na Staroměstském náměstí a u obecního vánočního stromu, originální předávání pololetního vysvědčení, bowlingový turnaj ke Dni dětí, účast na Slavnosti květů a Lysolajském běhu, absolventské práce žáků 9. ročníku a třídní výlety na konci školního roku, je to také nespočet kulturních a vzdělávacích pořadů, projektů a sportovních soutěží. Z nejúspěšnějších je třeba jmenovat vítězství našeho týmu v pražské soutěži první pomoci Helpíkův pohár a postup do celostátního finále. Pěkných výsledků dosáhli naši žáci i v obvodních kolech florbalu a orientačního běhu, ve fotbalovém turnaji McDonald´s Cup, v Nebušickém přespolním běhu, literární soutěži „Čtení mě baví“, matematické Pythagoriádě a výtvarné soutěži „Živá zahrada“.

V závěru školního roku proběhlo na naší škole rozsáhlé šetření výzkumného týmu Pedagogické fakulty UK opakované po pěti letech, které bylo zaměřeno na vzdělávací proces, sociální klima školy a pedagogického sboru. Výsledky jsou velmi potěšující a potvrzují vysoce nadprůměrné hodnoty měřitelných ukazatelů a v mnohých ohledech i další zlepšení oproti roku 2008.

Pomalu se nám blíží osmdesáté výročí založení školy a s trochou nadsázky můžeme říci, že s osmi křížky na krku je naše milá lysolajská škola stále plná života a energie.

Dana Lukášová a Michal Hevák, vedení školy

Hodnocení ostatních školních let naleznete zde