Informace školy v souvislosti s Covid-19

Organizace školy od 4. 1. 2021

Od pondělí 4. 1. 2021 je umožněna pravidelná prezenční docházka pouze žákům prvního a druhého ročníku. Pro tyto žáky bude umožněna konzumace oběda ve školní jídelně a odpolední pobyt ve školní družině. Zahájení výuky pro první třídu bude vždy od 8:00 a pro  druhou třídu od 8:15. Výuka bude probíhat v neměnných skupinách jednotlivých tříd podle rozvrhů upravených dle organizačních možností školy. Bližší informace poskytnou třídní učitelé.

Ve všech ostatních třídách probíhá distanční výuka.

Žákům naší školy  je učivo zadáváno podle rozvrhu hodin prostřednictvím www stránky:
https://vyuka.zs-lysolaje.net/

V některých případech bude učivo zadáváno také jiným způsobem, např. e-maily. Vybrané vyučovací hodiny nebo jejich části budou probíhat formou video konferencí. Budeme se snažit o co nejefektivnější využití dostupných nástrojů distančního vzdělávání a vyváženost on-line a off-line obsahu.

Bližší informace budou postupně dětem a rodičům sdělovat třídní učitelé, na které se také případně obracejte s dotazy ohledně distanční výuky jednotlivých tříd.

Jsou možné individuální konzultace jednotlivých žáků s učitelem, u kterých může být přítomen i rodič. V případě potřeby se obracejte telefonicky nebo e-mailem na konkrétního učitele.

Upozorňujeme, že účast žáků na distanční výuce je povinná, v případě neúčasti dětí bude škola vyžadovat omluvenku rodičů v ŽK jako při běžné výuce. Práce dítěte při distanční výuce bude také součástí pololetního hodnocení.

Pokyny pro žáky ve škole

Všichni žáci mají po celou dobu pobytu ve škole povinnost nosit roušku s výjimkou konzumace oběda ve školní jídelně a svačiny o přestávce ve své lavici.

Během vyučování je zásadní pravidelné větrání, děti by měly mít ve třídě k dispozici teplejší oblečení. Dále jsou nutné i dobré boty do terénu (vycházky místo tělesné výchovy).

Doporučujeme použití roušky v celém areálu školy, zejména před hlavním vchodem, kde dochází k vyšší koncentraci osob před zahájením a po ukončení vyučování. V případě nemožnosti dodržení rozestupů 2m je použití roušky povinné.

Je třeba ve zvýšené míře dbát na hygienické zásady, mytí a dezinfekci rukou, zejména při vstupu do školy, před jídlem a po dotyku společných předmětů a zařízení.

V rámci možností dodržovat odstup od ostatních osob.

Důrazně se vyvarovat přímých a těsných kontaktů s ostatními osobami, sdílení jídla a pití.

Vyhýbat se kontaktům s žáky z jiných tříd a studijních skupin.

Při kašli, smrkání a kýchání dodržovat hygienické zásady tak, aby nedocházelo k šíření kapének. Používat jednorázové kapesníky.

Děti s příznaky respiračního onemocnění nebudou vpuštěny do školy. V případě výskytu takových příznaků v průběhu vyučování bude dítě umístěno do oddělené místnosti, budou zkontaktováni rodiče, kteří zajistí neprodlené odvedení dítěte a následnou součinnost s lékařem. Žádáme rodiče, aby neposílali děti do školy ani s mírnými příznaky onemocnění.  

Prosíme rodiče o spolupráci a opakované poučení dětí o dodržování hygienických a protiepidemiologických opatření i mimo školu.

Školní jídelna

Pro žáky první a druhé třídy bude od 4. 1. 2020 školní jídelna v provozu. Pokud dítě nepůjde do školy nebo nemá zájem o oběd, je třeba oběd odhlásit nejpozději v den výdeje do 8:00 hodin na email: fatunova@zs-lysolaje.net nebo telefonicky na číslech: 220 920 724, 220 922 764, 778 812 473.

Obědy ve školní jídelně jsou všem strávníkům v distanční formě výuky automaticky odhlášeny

Žáci na distanční výuce mohou opět odebírat obědy u okénka do přinesených nádob, v době od 11:00 do 11:30 hodin. Vstup je vchodem ze zahrady. Zájemci se musí nahlásit  na výše uvedený email nebo telefonická čísla. Případné odhlášky je nutné zaslat nebo zatelefonovat nejpozději v den výdeje do 8:00 hodin. Jídelníček bude vyvěšen na www stránkách školy.

Další organizační pokyny a informace

Vstup rodičů a cizích osob do školy je umožněn pouze v nezbytných případech po předchozí domluvě.

Všechny osoby vstupující do budovy školy jsou povinny si důkladně vydezinfikovat ruce. Stojan s dezinfekcí je umístěn u hlavního vchodu. Dezinfekční prostředky jsou také k dispozici na všech toaletách.

Do odvolání pozastavujeme pronájmy prostor školy včetně tělocvičny a hřiště.

Zahájení zájmové činnosti a kroužků bude vycházet z vývoje aktuální situace.

Škola bude v letošním školním roce minimalizovat veškeré akce a aktivity, které nejsou nezbytnou součástí vzdělávání, zejména mimo prostory školy. Zvažujeme zrušení škol v přírodě, lyžařského kurzu, neplánujeme zahraniční výjezdy ani vánoční program pro veřejnost.