Informace školy v souvislosti s Covid-19

Prezenční výuka od 12. 4. 2021

Od 12. 4. 2021 dochází k postupnému návratu žáků do škol. Je umožněna osobní přítomnost žáků prvního stupně  ve škole rotačním způsobem vždy pro polovinu tříd.

V případě naší školy nastoupí jako první žáci 3. třídy, 4.A a 4.B (a dále vždy lichý týden). V sudých týdnech bude prezenčně docházet do školy 1., 2. a 5. třída.

Dle nařízení ministerstva zdravotnictví je škole uložena povinnost testovat žáky 2x týdně antigenními testy, které si děti budou provádět samy pod dohledem třídního učitele a dalších pedagogických pracovníků. Testovací sady budou k dispozici přímo ve škole. Bližší informace k testování dostanou rodiče dětí jednotlivých tříd e-mailem od svých třídních učitelů.

Instruktážní video k používaným testům

Instruktážní leták k používaným testům

Odkaz na další informace k testování – pro rodiče

Odkaz na další informace – pro žáky

Výuka bude probíhat v neměnných skupinách jednotlivých tříd podle rozvrhů upravených dle organizačních možností školy. V některých případech dojde i k úpravám obsahu jednotlivých vyučovacích hodin tak, aby odpovídaly hygienickým opatřením.

Začátky vyučování jsou stanoveny následovně:
1. a 3. třída od 8:00
2. třída a 4.A od 8:15
4.B a 5. třída od 8:30

Ukončení výuky bude organizováno tak, abychom minimalizovali hromadění dětí při výdeji obědů..

Pro prezenčně vzdělávané žáky bude v provozu školní  jídelna a školní družina.

Pokyny pro žáky

Všichni žáci mají po celou dobu pobytu ve škole povinnost nosit respirátor FFP2 nebo chirurgickou roušku s výjimkou odběru vzorku při testování, konzumace oběda ve školní jídelně a svačiny o přestávce ve své lavici.

Během vyučování je zásadní pravidelné větrání, děti by měly mít ve třídě k dispozici teplejší oblečení. Dále jsou nutné i dobré boty do terénu (vycházky místo tělesné výchovy).

Povinností je i použití roušky v celém areálu školy, zejména před hlavním vchodem, kde dochází k vyšší koncentraci osob před zahájením a po ukončení vyučování.

Je třeba ve zvýšené míře dbát na hygienické zásady, mytí a dezinfekci rukou, zejména při vstupu do školy, před jídlem a po dotyku společných předmětů a zařízení.

V rámci možností dodržovat odstup od ostatních osob.

Důrazně se vyvarovat přímých a těsných kontaktů s ostatními osobami, sdílení jídla a pití.

Vyhýbat se kontaktům s žáky z jiných tříd a studijních skupin.

Při kašli, smrkání a kýchání dodržovat hygienické zásady tak, aby nedocházelo k šíření kapének. Používat jednorázové kapesníky.

Děti s příznaky respiračního onemocnění nebudou vpuštěny do školy. V případě výskytu takových příznaků v průběhu vyučování bude dítě umístěno do oddělené místnosti, budou zkontaktováni rodiče, kteří zajistí neprodlené odvedení dítěte a následnou součinnost s lékařem. Žádáme rodiče, aby neposílali děti do školy ani s mírnými příznaky onemocnění.  

Prosíme rodiče o spolupráci a opakované poučení dětí o dodržování hygienických a protiepidemiologických opatření i mimo školu.

Distanční výuka

Ve třídách druhého stupně a v nedocházkových týdnech rotujících tříd pokračuje výuka distančním způsobem.

Žákům naší školy  je učivo zadáváno podle rozvrhu hodin prostřednictvím www stránky:
https://vyuka.zs-lysolaje.net/

V některých případech bude učivo zadáváno také jiným způsobem, např. e-maily. Vybrané vyučovací hodiny nebo jejich části budou probíhat formou video konferencí. Budeme se snažit o co nejefektivnější využití dostupných nástrojů distančního vzdělávání a vyváženost on-line a off-line obsahu.

Bližší informace postupně dětem a rodičům sdělují třídní učitelé, na které se také případně obracejte s dotazy ohledně distanční výuky jednotlivých tříd.

Upozorňujeme, že účast žáků na distanční výuce je povinná, v případě neúčasti dětí bude škola vyžadovat omluvenku rodičů v ŽK jako při běžné výuce. Práce dítěte při distanční výuce bude také součástí pololetního a celoročního hodnocení.

Školní jídelna

Všem strávníkům v prezenční formě výuky jsou obědy ve školní jídelně automaticky přihlášeny. Případné odhlášky je nutné zaslat nebo zatelefonovat nejpozději v den výdeje do 8:00 hodin na email: fatunova@zs-lysolaje.net nebo telefonicky na číslech: 220 920 724, 220 922 764, 778 812 473. 

Všem strávníkům v distanční formě výuky jsou obědy ve školní jídelně automaticky odhlášeny.

Žáci na distanční výuce mohou odebírat obědy u okénka do přinesených nádob.  Vstup je vchodem ze zahrady. Zájemci se musí s dostatečným předstihem nahlásit na výše uvedené kontakty.

Jídelníček je vyvěšen na www stránkách školy.

Další organizační pokyny a informace

Vstup rodičů a cizích osob do školy je umožněn pouze v nezbytných případech po předchozí domluvě.

Všechny osoby vstupující do budovy školy jsou povinny si důkladně vydezinfikovat ruce. Stojan s dezinfekcí je umístěn u hlavního vchodu. Dezinfekční prostředky jsou také k dispozici na všech toaletách. Po celou dobu pobytu ve škole je nutné mít zakrytá ústa a nos rouškou nebo respirátorem.

Do odvolání pozastavujeme pronájmy prostor školy včetně tělocvičny a hřiště.

Zahájení zájmové činnosti a kroužků bude vycházet z vývoje aktuální situace.

Škola bude v letošním školním roce minimalizovat veškeré akce a aktivity, které nejsou nezbytnou součástí vzdělávání, zejména mimo prostory školy. V letošním školním roce neproběhnou školy v přírodě, lyžařský kurz, zahraniční výjezdy ani vánoční program pro veřejnost.