Závěrečné hodnocení školního roku 2008/2009

Není to tak dávno, kdy škola řešila zásadní existenční problémy a mluvilo se i o možném ukončení činnosti. Dnes, po necelých třech letech, se začínáme potýkat s obtížemi jiného charakteru a pokládáme si jiné otázky. Dokážeme uspokojit zájem rodičů o školní družinu i přes rozšíření na dvě oddělení? Nebudeme otvírat dvě první třídy? Jak se rostoucí počty dětí vejdou do stávajících učeben? Je v našich silách prohloubit spolupráci s další zahraniční školou a přijmout několik desítek nových kmenových žáků vzdělávaných specifickým způsobem? Podaří se získat finance na rekonstrukci a rozšíření budovy? Ve své podstatě jsme za takové otázky vděčni, řešíme je se vší vážností a mnohem raději než ty tři roky staré. Svědčí totiž o tom, že se škola dostává postupně do výrazně lepší kondice. Také skutečnost, že více než polovina našich žáků má bydliště mimo Lysolaje mluví sama za sebe. Znamená to, že si naši školu vybírají i děti, které mají ve své blízkosti školy jiné. Rozhodně nechceme s okolními školami o děti soupeřit, naopak, každá je v něčem jiná a má co nabídnout, jsme však rádi, že se v konkurenci se svojí nabídkou neztrácíme.
Následující řádky prosím berte jako stručný výčet nejdůležitějších faktů vztahujících se k lysolajské škole v uplynulém školním roce 2008/2009.
Základním ukazatelem je výrazný nárůst počtu žáků školy. V předchozích letech se nám dařilo dosáhnout mírné navýšení i přes odchod dvou poměrně silných devátých ročníků. Velký přírůstek nás čeká do příštího školního roku, což je jednak díky vysokému počtu zapisovaných prvňáčků při odchodu pouhých 12 žáků 9. třídy, tak i dobrou spoluprací s partnerskou Riverside School, jejíž studenti jsou našimi kmenovými žáky. Rýsuje se podobná spolupráce s International School of Prague se sídlem v Nebušicích, což by znamenalo další nárůst počtů žáků. Celkově se počet žáků v příštím roce bude pohybovat kolem dvou set, což je výrazně nejvyšší počet za posledních minimálně 15 let
Školní družinu jsme rozšířili na dvě plnohodnotná oddělení, přesto zájem rodičů však stále naše možnosti převyšuje. V listopadu 2008 byla slavnostně otevřena přístavba tělocvičny s novým sociálním zázemím. Rostoucí počet žáků nás vede k nutnosti navýšení kapacity školní kuchyně. Také stávající počet učeben již pro nás začíná být limitující. Proto je v řešení celkové rozšíření prostor školy druhou částí půdní vestavby v rámci komplexního projektu. Důležité pro nás je, že se ve všech těchto zlepšeních školního prostředí můžeme opřít o podporu ze strany starostky obce a obecního zastupitelstva, kteří jsou hlavními nositeli těchto změn. Pod záštitou místního zastupitelstva také v letošním roce proběhne zásadní výměna většiny oken a zahájí se rozsáhlá oprava střechy. Čeká nás i rekonstrukce školního hřiště.
Pokud se samotného vzdělávání týká, stále platí, že základním kamenem je kvalitní a stabilní pedagogický sbor, který ze za tři roky téměř nezměnil. V současné době je sbor téměř plně kvalifikovaný a učitelé průběžně pracují na svém dalším pedagogickém vzdělávání. V této souvislosti stojí za zmínku úspěšné zakončení projektu INOSKOP, který byl zaměřen právě na vzdělávání pedagogů, moderní vyučovací metody a spolupráci mezi školami. Na naší škole probíhají praxe studentů pedagogické fakulty UK a střední pedagogické školy. Stali jsme se partnerskou školou nakladatelství pedagogické literatury Fraus. V příštím roce již 6 tříd bude postupovat dle vlastního školního vzdělávacího programu a v 8. třídě podle něj nabízíme možnost rozšíření volby jazyka o francouzštinu formou volitelného předmětu. Také nabídka odpolední zájmové činnosti přímo ve škole je bohatá i díky dobré spolupráci s agenturou Kroužky, která doplňuje naši vlastní nabídku.
Úspěšná je nadále i péče o děti s individuálními vzdělávacími potřebami. Postupně se nám podařilo získat tři asistentky pedagoga, které jsou velkým přínosem pro individuální péči ve třídách. Spolupráce s pedagogicko psychologickou poradnou je také na velmi dobré úrovni.
Kromě samotné výuky žáci v průběhu školního roku absolvovali bezpočet dalších akcí, z nichž namátkou vybíráme například lyžařský a snowboardový výcvikový kurz, školy v přírodě, zážitkový kurz, projektový Den vědy, vánoční trhy a vlastní vánoční program, vystoupení na Slavnosti květů, celoškolní účast na Lysolajském běhu, projekty zaměřené na oslavy 75. výročí školy či rozsáhlý program prevence sociálně patologických jevů ve spolupráci s občanským sdružením PRAK.
Pokud se týká materiálního vybavení, tak kromě výše zmiňovaných stavebních akcí, se nám již podařilo dovybavení všech tříd novým nábytkem, pořízení sady zahradního nábytku a pořízení první interaktivní tabule, která je skutečně obrovským pomocníkem učitele 21. století. Pro příští školní rok se nám snad podaří vybavit počítačovou učebnu novými výkonnějšími počítači. Kromě výukových programů a interaktivních učebnic bychom na nich rádi využili sponzorský dar šesti moderních fotoaparátů a grafického softwaru od firmy Olympus. Chystáme se nabídnout dětem možnost kroužku nebo volitelného předmětu zaměřeného na digitální fotografii.
Také mateřská škola udělala za tři roky velký krok kupředu. Vzpomeneme-li si na jediné oddělení v provizorních podmínkách v budově školy v roce 2007 a porovnáme-li jej s dvěma odděleními v krásné nové budově s udržovanou zahradou a vlastním hřištěm, pak je rozdíl vidět na první pohled. Toto prostředí nám poskytuje kvalitní zázemí pro vlastní činnost s dětmi. A ta byla v uplynulém školním roce opravdu bohatá a pestrá.
Ušli jsme spolu deset měsíců plných her, divadel, písniček, básniček, přednášek, akcí a výletů. Zažívali jsme i zkoušky trpělivosti a píle, kdy se děti učily samy oblékat, stolovat, udržovat hygienu, dělit se s ostatními a samostatně se pohybovat v kolektivu.
Vzdělávací program školky je zaměřen na dodržování tradic a ekologickou výchovu. Děti v průběhu roku zažily spoustu zajímavých akcí. Letos například mikulášskou a vánoční besídku, pochod tříkrálový, masopustní průvod, velikonoční nadílku, karneval v rámci Dne dětí, táborák, pasování předškoláků na školáky, oslavy narozenin a svátků, rozloučení s předškoláky a rodiči na zahradě MŠ. Dále se účastní i různých veřejných obecních událostí, vystupují na Slavnosti květů, zpívají pod obecním vánočním stromem a vítají nové občánky. Za dětmi přímo do školky letos přijelo 8 divadel a dvakrát kouzelník, děti absolvovaly naučné přednášky o práci plavčíka, správné zubní hygieně a hasičskou besedu, vyrazily na tři celodenní výlety do muzea betlémů v Karlštejně, na pohádkový hrad Točník a za pokladem na zámek Libochovice. Snažíme se, aby děti získaly vztah k přírodě a její ochraně. Dle svých možností pečují o zahradu, založily si Ekozahrádku, kde pěstují vlastní zeleninu, sestavují si herbáře, při přednášce sokolníka na vlastní oči viděly výra a další dravé ptáky, dozvěděly se jak se vyrábí krmítka a ptačí budky.
Další rozvoj dětí je možný díky pěti nabízeným zájmovým kroužkům a kurzu plavání, využíváme spolupráce s agenturami Kroužky a Fialka. Od září 2009 se chystáme nabídku dále rozšířit o další kroužky.
Školka také dobře spolupracuje se základní školou, pravidelně využívá školní tělocvičnu předškoláci chodí na návštěvy první třídy a od pololetí mají intenzivní předškolní výuku. Další prospěšná spolupráce probíhá se sousedními školkami v Horoměřicích a Suchdole. MŠ navštěvuje pravidelně paní logopedka a paní doktorka z pedagogicko psychologické poradny.
Jediné co nás mrzí je, že i přes navýšení rejstříkové kapacity mateřské školy na nejvyšší možnou hranici nebylo možno uspokojit zájem všech rodičů při dubnovém zápisu.
V úvodu jsme mluvili o tom, že se škola dostává do lepší kondice, tak tedy řečeno sportovně, uděláme vše proto, aby vydržela s dechem co nejdéle a pokračovala v nasazeném tempu i ve svém krásném věku 75 let.

Za ZŠ a MŠ Dana Lukášová, Jana Šnajdrová a Michal Hevák, vedení školy.