Závěrečné hodnocení školního roku 2016/2017

Uplynulý školní rok byl ve znamení probíhající přístavby školy, která začala již v létě 2015. Obrovský rozsah celého projektu se ukázal až při samotné rekonstrukci, kdy se již na první pohled plně projevilo, že se jedná o jednu z lysolajských staveb století a jednoznačně největší stavební akci v dějinách školy od jejího samotného vzniku v roce 1934. V současné době jsou již téměř dokončeny všechny interiérové práce, během nastávajících prázdnin zbývá dokončit venkovní úpravy, provést opravy kanceláří a tělocvičny, která byla v průběhu stavby v době odkrytí střechy poškozena přívalovými dešti.

Dlouhé období plného provozu školy při probíhajících stavebních pracích bylo nesmírně náročné. Veškeré činnosti školy bylo nutno zúžit na původní budovu a po poškození tělocvičny se nějaký čas obejít i bez tohoto prostoru. Všechny obtíže se nám podařilo překonat a o to více se těšíme na příští školní rok, kdy budeme moci krásné nové prostory využívat. Školní družina bude disponovat čtyřmi moderně vybavenými odděleními. Novou učebnu výtvarné výchovy s keramickou dílnou a přírodovědnou laboratoř ve velkoryse řešených prostorách nám mohou žáci jiných škol závidět. Také venkovní atrium mezi původní a novou částí budovy je velice zajímavý prostor, který jistě najde uplatnění při různých školních i mimoškolních akcích.

Velký dík v této souvislosti náleží zastupitelstvu a úřadu městské části Praha-Lysolaje, zejména panu starostovi, v jejichž režii celá stavební akce od získání nemalých finančních prostředků po samotnou realizaci probíhala.

I v těchto složitých podmínkách se však život školy nezastavil a pohled do přehledu uskutečněných akcí končícího školního roku ukazuje bohatost a rozmanitost vzdělávacích aktivit našich žáků. Z nejdůležitějších událostí je možno jmenovat například školy v přírodě, vícedenní jazykový kurz Aj s rodilými mluvčími, lyžařský výcvik, jazykově poznávací zájezd do Anglie, náročnou poznávací expedici do rumunského Banátu, multikulturní projektový den se zahraničními studenty, prezentaci absolventských prací žáků deváté třídy, vánoční program nebo účast na Slavnosti květů. Úspěchy v soutěžích z různých oblastí svědčí o kvalitě výuky a nadání našich žáků. Nezapomínáme ani na kulturní rozvoj, o čemž svědčí množství navštívených divadelních představení a výstav. Z velkých sportovních akcí stojí za připomenutí Lysolajský běh a celoškolní olympijský trojboj ve sportovním areálu ČZU.

Z dalších důležitých souvislostí spojených s úspěšným fungováním školy nesmíme zapomenout na dlouhodobě velmi stabilní pedagogický sbor, dobrou spolupráci s ÚMČ Lysolaje, zahraničními školami Riverside a ISP a dalšími partnery školy.

Podobně jako v předchozích letech se zájem o naši školu projevil při zápisu do budoucích prvních tříd, kdy opět počet zájemců výrazně převyšoval kapacitní možnosti školy. Na základě snahy alespoň o přijetí všech lysolajských dětí a dětí, které mají na naší škole staršího sourozence, jsme nakonec otevřeli dvě první třídy, z nichž jedna bude s ohledem na velikost učeben naplněna do 24 žáků a druhá do 12 žáků. Tento dlouhodobý zájem nás těší a považujeme jej za doklad dobré pověsti naší školy a její atraktivity v širším měřítku.

Dana Lukášová a Michal Hevák, vedení školy