Závěrečné hodnocení školního roku 2014/2015

Letošní ohlédnutí za uplynulým rokem nemůžeme začít jinak, než připomenutím osmdesátého výročí založení lysolajské školy, které jsme si společně připomněli v září. Na dámu v letech je naše škola stále ve výborné kondici. Oslavy jubilea se mimořádně vydařily, akce probíhala nejen v budově školy, ale i na školní zahradě, hřišti a v přilehlém parku Kaménka.
Návštěvníků se sešlo jistě několik set a pobavilo je vystoupení našich žáků, hudební skupiny, divadlo Buchty a loutky, provazochodec, žonglér, ohnivá show a spousta dalších doprovodných akcí. Pamětníky potěšila sbírka historických fotografií a dokumentů, velký úspěch slavila dokonale zařízená historická třída. Součástí programu bylo i slavnostní zakončení I. pražského sochařského symposia.
Nejváženějším hostem byl bezesporu pan Zdeněk Svěrák, který osobně zasadil památnou švestku, jež bude připomínat nejen toto důležité výročí školy, ale i spojení s Járou Cimrmanem, jehož jméno získala škola nedávno do svého názvu. Zejména díky této vzácné návštěvě pochopitelně tato naše akce neunikla pozornosti médií. Z dalších známých osobností se oslav zúčastnili také Petr Šabach a Roman Šebrle.

Pokračuje modernizace školy a rozšiřování jejích vzdělávacích možností. Po vybavení všech kmenových učeben interaktivními tabulemi se v letošním školním roce podařilo díky iniciativě pana starosty a finanční podpoře Taiwanské hospodářské a kulturní kanceláře v Praze pořídit pro školu 20 ks tabletů s dalším potřebným vybavením. Po instalaci výukových programů již žáci ve druhém pololetí školního roku aktivně využívali tato zařízení v rámci jednotlivých předmětů. Související záležitostí bylo i pokrytí celé školy bezdrátovým připojením k Internetu.

Díky úspěšnému přijímacímu řízení na víceletá gymnázia a následnému spojení současných pátých tříd v jednu budoucí šestou se nám podařilo uvolnit jednu učebnu a pro příští školní rok opět otevřít dvě první třídy a uspokojit tak všechny zájemce o studium na naší škole, kterých je mnohem více, než tomu bývalo před pár lety. Tento dlouhodobý zájem, a to i z obcí vzdálenějších, svědčí o atraktivitě lysolajské školy v širším měřítku.

Naše škola se i v letošním roce podílela na dění v obci, účastnili jsme se lysolajského běhu, naši žáci jako vždy zahajovali program Slavnosti květů, školní pěvecký sbor vystupoval nejen u obecního vánočního stromu, ale i na Staroměstském náměstí a při vítání občánků.

Kromě škol v přírodě, lyžařského výcvikového kurzu a zážitkových kurzů se letos uskutečnily dva jazykové vícedenní výjezdy s rodilými mluvčími a zahraniční poznávací a vzdělávací zájezd do Velké Británie.

Z dalších významných akcí uplynulého školního roku jistě stojí za připomenutí projekt EDISON, při kterém se přímé výuky ve všech třídách účastnili zahraniční studenti ze sedmi zemí celého světa – Malajsie, Indonésie, Taiwanu, Gruzie, Číny, Brazílie a Turecka. Veškerá komunikace probíhala v angličtině, přirozenou cestou motivovala naše žáky k aktivnímu používání cizího jazyka a umožnila seznámení mladých lidi odlišných kultur.

Na jaře proběhlo pod patronátem našeho úspěšného olympionika Martina Koukala, který osobně navštívil naši školu, dlouhodobé sportovní zápolení všech žáků v rámci tzv. Olympijského víceboje. Vyvrcholením byly atletické závody na sportovišti ČZU v Praze a předávání zlatých medailí nejlepším sportovcům olympijským vítězem Romanem Šebrlem.

Za zmínku jistě stojí i další letošní úspěchy našich žáků – druhé místo v celostátním kole soutěže zdravotnických družstev Helpíkův pohár, druhé a čtvrté místo v soutěži Čtení nás baví, třetí místo v literární soutěži Čapkoviny aneb žijeme s knihou, medailová umístění v několika kategoriích výtvarné soutěže programu Živá zahrada, výborná umístění v soutěžích v anglickém jazyce, matematické olympiádě a dalších.

Velmi potěšující jsou výsledky naší deváté třídy v celostátním srovnávacím testování českou školní inspekcí v oblasti společenskovědních a přírodovědných předmětech, do kterého byla naše škola zařazena. V obou oblastech naši žáci dosáhli nadprůměrných výsledků, což je hodnotné zejména s ohledem na to, že do testování byli zařazeni i žáci odpovídajícího ročníku víceletých gymnázií.

Závěrem bychom rádi připomněli plánovanou přístavbu školy, která bude probíhat v několika etapách nastávajícího období. Již o letošních prázdninách by měly nastat práce spojené s odizolováním budovy, které by mělo natrvalo vyřešit dlouhodobý problém s vlhkostí obvodových zdí v nejnižším patře. V průběhu příštího školního roku by měla být zahájena samotná stavba zahrnující rozšíření stávajících prostor o výtvarnou dílnu, laboratoř fyziky a chemie, žákovské šatny a tři samostatné místnosti pro školní družinu.

Dana Lukášová a Michal Hevák, vedení školy