Závěrečné hodnocení školního roku 2011/2012

Na závěr školního roku přichází čas na pravidelné zhodnocení uplynulého období. Jsme velmi rádi, že i letošní ohlédnutí je opět potěšující a můžeme konstatovat další pokrok v celkovém rozvoji lysolajské školy. Nadále pokračuje nárůst počtu žáků naší školy, který započal před šesti lety a hrozba ukončení činnosti pro nízký počet žáků je již dávno minulostí. Nyní se již naopak potýkáme s problémem opačným, kdy rejstříková i faktická kapacita přestává být dostatečná zvýšenému zájmu o naši školu.Počet žáků se za tuto dobu zdvojnásobil, což je zcela ojedinělý jev v rámci celé republiky, a tento stav nejlépe dokumentuje další postupné zlepšování dobrého jména školy v našem regionu. V současné době máme 190 žáků v 10 třídách, které navíc doplňuje 84 studentů zahraničních škol, zejména Riverside School a International School of Prague, kteří si na naší škole doplňují české vzdělání a jsou našimi kmenovými žáky. Z důvodu tohoto počtu byla v průběhu školního roku navýšena kapacita školy na 280 žáků. Zvýšený zájem o školu se projevil i při zápisu do budoucí první třídy, ke kterému přišlo přes 50 dětí, což je počet v Lysolajích dlouho nevídaný. V souvislosti s touto situací je na letošní prázdniny naplánována rozsáhlá přestavba a rozšíření školy v nejvyšším patře, kde vzniknou tři nové učebny, kabinet a sociální zázemí. Výrazně se tak zlepší podmínky ke vzdělávání, neboť současné prostory jsou již na hranici možností. Tato velmi potřebná stavební úprava je samozřejmě velice finančně náročná a velký dík patří panu starostovi Hlubučkovi, který vzdělávání v obci považuje za jednu ze základních priorit a za získání těchto prostředků se velmi zasadil. S přístavbou souvisí i další navýšení kapacity školy na 400 žáků (z toho je cca 100 počítáno na žáky zahraničních škol), což je z našeho pohledu dostatečná rezerva pro dlouhodobě ideální cílový stav odpovídající našim koncepčním představám menší školy s průměrným počtem 20-25 žáků ve třídách všech devíti ročníků s případnými několika paralelními třídami na prvním stupni.
Se zvyšujícím se počtem žáků souvisí i další koncepční krok, kterým je návrh na rozdělení ZŠ a MŠ na dvě samostatné organizace. Kvalitní řízení a vedení obou škol současně, které je bez ohledu na počet dětí systémově nevhodné, se za současného stavu stalo již dlouhodobě nereálné, neboť rozsah a obsah řídících, organizačních, personálních i vzdělávacích záležitostí je již tak široký a náročný, že výrazně přesahuje možnosti jedné osoby. Obě školy nutně potřebují a zaslouží si svého ředitele, který se účastní vlastní činnosti školy a rozdělení umožní ředitelům nově vzniklých samostatných jednotek plně se věnovat jejich vedení a řízení. Podněty k řešení této situace byly vedení obce ze strany školy předávány již několik let. Návrh byl jednomyslně podpořen hlavním výborem KRPŠ, tj. zástupci všech rodičů žáků ZŠ, Školskou radou, což je základní ze zákona zřízený orgán vyjadřující se ke koncepčním záměrům školy, i naprostou většinou pedagogických i nepedagogických pracovníků školy. Návrh podpořila také Česká školní inspekce, která byla na rozsáhlé kontrole v ZŠ i MŠ v dubnu 2012 a měla tudíž možnost dobře posoudit situaci ve škole.
Pevným základním kamenem rozvoje školy zůstává nadále náš kvalitní a stabilní učitelský sbor, ve kterém dlouhodobě nedochází téměř k žádným změnám. I přes trvalý pokles finančních prostředků na učební pomůcky ze státního rozpočtu se daří díky podpoře ze strany ÚMČ Lysolaje další vybavování moderními výukovými prostředky, v současné době mají učitelé a žáci k dispozici již 6 interaktivních tabulí, které jsou velice dobře využity a výrazně vylepšují vzdělávací možnosti. Zřizovatel školy také umožnil navýšením prostředků rozšíření výuky anglického jazyka, takže jsme v uplynulém roce mohli nabídnout AJ v rozsahu 2 hodin již od 1. třídy. K podpoře rozvoje jazykových schopností žáků směřoval i projekt EDISON, kdy po dobu tří dnů mohli žáci anglicky komunikovat se dvěma zahraničními studenty z Číny a z Brazílie přímo v rámci vyučovacích hodin. V červnu 2012 jsme se také dozvěděli potěšující zprávu, že na základě podkladů a žádosti vypracované naším panem školníkem Kočišem, byl naší škole odsouhlasen grant magistrátu hl. m. Prahy ve výši 200 tisíc Kč na projekt ekologické školní zahrady.
Na konci roku se škola opět může pochlubit řadou uskutečněných zajímavých akcí. Z těch významnějších připomínáme školy v přírodě na prvním stupni, vydařený lyžařský výcvikový kurz, výuku plavání, zážitkový kurz pro žáky 6. třídy, množství kulturních a vzdělávacích pořadů, třídní výlety na konci školního roku, tradiční podzimní školní zahradní party a vánoční program školy, originální předávání pololetního vysvědčení, účast na obecní Slavnosti květů a Lysolajském běhu, hudební vystoupení našich žáků na Staroměstském náměstí, u obecního vánočního stromu nebo při vítání občánků. Bohatá byla tradičně nabídka mimoškolní činnosti, pokračuje dobrá spolupráce s agenturou Kroužky a DDM Praha – Suchdol. Také spolupráce s pedagogicko psychologickou poradnou pro Prahu 6 je na velmi dobré úrovni. Zapojili jsme se do projektu Letiště Praha zaměřeného na ekologickou výchovu a spolupracujeme s Policií ČR účastí v programu na prevenci kriminality a dopravní výchovy. Obrovským zviditelněním naší školy byla účast našeho pana učitele Zahoře v celostátní soutěži o nejlepšího učitele Zlatý Ámos, kam ho nominovali žáci jeho deváté třídy. Někteří z nich s ním také za mohutné podpory celé školy bojovali až do samotného finále, ve kterém získal titul Media Ámos a pouze těsně mu uniklo vítězství v celé soutěži. Zprávy ze soutěže se objevovaly v celostátním i regionálním tisku a v televizi kromě běžných zpráv proběhl i šot z naší školy.
V dubnu 2012 proběhla na ZŠ a MŠ rozsáhlá kontrola České školní inspekce zaměřená na činnost školy v celém rozsahu. Nejdůležitějším výsledkem je potěšující konstatování výrazného rozvoje školy v posledních letech jak ve vzdělávací, tak i materiální oblasti. Chápeme to jako ocenění naší společné práce a vynaložené energie a zároveň i závazek do budoucna.
Mateřská škola v letošním školním roce prošla několika změnami. Děti jsme uvítali v nově pojmenovaných třídách s dvěma novými učitelkami. Dětí bylo i v tomto roce 56, z toho 27 předškoláků. Z důvodu vysokého počtu budoucích školáků jsme zahájili práci v kroužku Těšíme se do školy již v říjnu, abychom dětem zajistili dostatečnou přípravu pro vstup do školy. Spolupracovali jsme s agenturou Kroužky, děti využívaly kroužek tanečků a výborně vedené kroužky keramiky a angličtiny. Dobrou práci již stabilně odváděla paní učitelka z kroužku Zpívánky. Od druhého pololetí děti absolvovaly plavecký výcvik v Radlicích, se kterým jsme byli maximálně spokojeni. Dobrá spolupráce byla také se školou, děti využívaly možnosti cvičit v tělocvičně, navštívily kamarády z první třídy a v letošním roce také často sportovaly na školním hřišti. Velké poděkování si zaslouží lysolajští hasiči za pomoc při údržbě školky, ale hlavně za organizování mikulášské nadílky pro naše děti. Spolupracovali jsme také s paní logopedkou Mgr. Lukášovou, která se stará o rozvoj jazykových dovedností školkových dětí již několik let. Ve třídě Berušek se nám v letošním roce podařilo vyměnit starý nábytek za nový, vybavili jsme obě třídy velkými stavebnicemi pro konstruktivní hry a přikoupili jsme další tělocvičné náčiní, lavičku a ribstole. Určitými změnami prošla i zahrada školky. S dětmi jsme zasadili jarní cibuloviny a hlavně jsme zvětšili travní plochu, aby měly děti větší prostor pro hru. Během roku měly děti možnost zhlédnout 9 divadelních představení, kouzelníka a přednášku o výcviku psů, navštívily Planetárium, předškoláci také Národní galerii, jeli jsme na výlet do Červeného Újezdu a jako v loňském roce jsme pořádali školu v přírodě Vzdělávací program se zaměřoval na dodržování zvyků a obyčejů a celý rok se od této myšlenky odvíjel. Počátkem března proběhl den otevřených dveří a do školky se přišlo podívat 29 rodičů, kterým se školka i její prostředí velmi líbila. O měsíc později proběhl zápis a přihlášku si podalo celkem 65 rodičů. Bohužel jsme mohli vyhovět pouze 23 přihlášeným lysolajským dětem. Byl to pro školku velmi pěkný rok a poděkování si zaslouží rodiče, protože s nimi byla velmi dobrá spolupráce.

Dana Lukášová, Denisa Vranová a Michal Hevák, vedení školy