Závěrečné hodnocení školního roku 2010/2011

Tak jako každý červen nastává čas na krátké ohlédnutí za uplynulým školním rokem. Vloni jsme toto hodnocení pojali trochu komplexněji a zaměřili se na celé období čtyř minulých let od nástupu nového vedení školy, takže letos bychom pouze stručně shrnuli události a změny, které nastaly od září 2010. Těší nás, že i letos může být naše hodnocení velmi pozitivní. Na prvním místě jistě stojí za připomenutí další výrazný nárůst počtu žáků školy, který potvrzuje trvalý zájem o naši školu nejen místních obyvatel, ale i obyvatel okolních obcí. Celkový počet žáků školy je v současné době 248 a velmi se blíží rejstříkové kapacitě školy, která je 250 žáků. Vzhledem k tomu jsme zažádali prostřednictvím zřizovatele školy o navýšení kapacity na 400 žáků. Tento administrativní úkon však musí být podložen také faktickým rozšířením školních prostor, což se neobejde bez velkých finančních nákladů nad rámec rozpočtu školy i obce. Pan starosta se velmi snaží o získání dotace na zřízení tří dalších kmenových učeben v nedávno rozšířené půdní vestavbě. V případě úspěchu by se velmi zlepšily podmínky ke vzdělávání, neboť díky rostoucím počtům žáků ve třídách jsou již některé současné učebny na hranici použitelnosti.

Pokračuje i dobrá spolupráce s partnerskými zahraničními školami Riverside School a International School of Prague, jejichž studenti jsou i našimi kmenovými žáky. V letošním roce si v naší škole doplňovalo české vzdělání již 64 studentů zahraničních škol.

Učitelský sbor nadále zůstává velmi stabilní a nedochází v něm téměř k žádným změnám. Učitelé, nově přijatí z důvodu nárůstu počtu žáků a tím pádem i vyučovacích hodin, se výborně zařadili do našeho pedagogického týmu a stali se jeho posilami. Celý pedagogický sbor letos dokončil čtyřicetihodinový blok dalšího vzdělávání pedagogů zaměřený na moderní formy výuky.

Také v materiální oblasti se naše škola již zvolna dostala na slušnou úroveň a daří se nám průběžně obnovovat a modernizovat vybavení i pomůcky. Dokladem toho jsou například čtyři interaktivní tabule, které velmi rozšířily výukové možnosti, nově zřízená a vybavená počítačová učebna, notebooky pro třídní učitele nebo nové počítačové výukové programy včetně interaktivních učebnic některých předmětů od nakladatelství Fraus. Tato moderní technika se stala běžnou součástí výuky a snažíme se, aby i naši žáci byli schopni ji plně využívat. Při různých projektech na druhém stupni jsme se mohli přesvědčit, že naši studenti zvládnou na slušné úrovni samostatnou prezentaci své práce s využitím interaktivní tabule.

Ze stavebních vylepšení letošního roku je jistě největší a nejviditelnější změnou kompletní rekonstrukce suterénu budovy včetně nové dlažby na chodbě, změn ve školní kuchyni a přeměnu původní jídelny v moderní a příjemný prostor s novými jídelními sety. Změnou k lepšímu je i přesun žákovské dílny do mnohem prostornější místnosti. Rekonstrukce samozřejmě přesáhla finanční možnosti školy a byla zajištěna městskou částí Lysolaje. Jsme velmi rádi, že došlo k navázání velmi dobré spolupráce s nově zvoleným zastupitelstvem ÚMČ Lysolaje v čele s panem starostou Hlubučkem a vnímáme výraznou snahu o podporu školy a její další rozvoj. Díky finanční dotaci zřizovatele školy se také podařilo připravit a zajistit výuku Aj jako povinného předmětu již od 1. třídy od září 2011.

V průběhu školního roku se uskutečnila celá řada zajímavých akcí, s jejich výčtem se můžete seznámit v samostatném přehledu na našich webových stránkách. Za připomenutí jistě stojí tradiční podzimní školní zahradní party, vánoční program školy, účast na obecní Slavnosti květů a Lysolajském běhu. Dva žáci naší školy také iniciovali dobročinnou akci na podporu dětí s tzv. nemocí motýlích křídel, do které byla zapojena lysolajská a suchdolská veřejnost. Všechny tyto akce jsou zároveň i dobrou prezentací školy před veřejností a ukázkou dovedností a schopností našich žáků. Na škole letos také velmi dobře fungoval žákovský parlament, který přišel s řadou zajímavých námětů. Škola opět organizovala osvědčené a tradiční aktivity – školy v přírodě na prvním stupni, lyžařský a snowboardový výcvikový kurz, výuku plavání, zážitkový kurz pro žáky 6. třídy, návštěvy kulturních a vzdělávacích pořadů a třídní výlety na konci školního roku.
I letos se můžeme pochlubit bohatou nabídkou mimoškolní činnosti, děti si mohly vybírat z více než deseti zájmových kroužků, pokračuje dobrá spolupráce s agenturou Kroužky a DDM Praha – Suchdol.

Dlouhodobě velmi dobrá spolupráce funguje i s pedagogicko psychologickou poradnou pro Prahu 6, je možno konstatovat, že se škole daří integrace dětí s různými vzdělávacími obtížemi a zároveň i práce s dětmi nadanými. Škola se aktivně zapojila do projektu Centra pro podporu inkluzivního vzdělávání, který je financován Magistrátem hl. města Prahy a Evropským sociálním fondem.

O kvalitě školy svědčí také výborné výsledky ve srovnávacích testech SCIO, které proběhly koncem školního roku v páté třídě, tedy po dokončení celého prvního stupně, v matematice, českém jazyce, angličtině a v oblasti obecně studijních předpokladů. Z výsledků naší páté třídy mezi školami celé republiky vyplývá výrazně nadprůměrné hodnocení ve všech sledovaných předmětech a optimální využití studijního potenciálu žáků. Tyto výsledky jsou v obrovském kontrastu s výsledky podobných testů, které jsme absolvovali před čtyřmi lety po nástupu nového vedení školy, kdy se naše škola umisťovala v hlubokém podprůměru.

Na škole ve školním roce 2010/2011 proběhly kontroly ČŠI, MHMP a PSSZ zaměřené zejména na využívání finančních prostředků. Ve školní jídelně a mateřské škole proběhla kontrola zřizovatele školy sledující kvalitu stravování a pravidelně zde probíhají i hygienické kontroly. Hodnocení všech kontrol bylo kladné.

Také hodnocení činnosti mateřské školy v uplynulém školním roce je velmi kladné. Ve dvou odděleních se daří vytvářet příjemné a podnětné prostředí pro 56 dětí. V průběhu roku si děti užívaly pěkné zařízení budovy školky, s novým vybavením pro tělesnou výchovu. Pravidelně využívají vlastní venkovní hřiště s herními prvky, letos obohacené o nový vozový park koloběžek a velmi dobré zázemí je vytvořeno i pro výtvarnou výchovu. Děti navštěvují hřiště i tělocvičnu školy, vyráží na vycházky po Lysolajích a blízkém okolí, vyjíždí na atraktivní výlety a absolvují bezpočet dalších zajímavých akcí. Navíc se letos již potřetí uskutečnila školka v přírodě na osvědčeném místě v pěkném prostředí Podkrkonoší. Daří se i spolupráce s rodiči, ať už při přípravě kostýmů ke Třem králům, Masopustu, čarodějnicím nebo na Slavnost květů, mnoho rodičů pomohlo při přípravě dýňové slavnosti a také se jich spousta zapojila do jarní dílny. Dobře funguje také spolupráce se základní školou.

Závěrem můžeme s čistým svědomím říci, že i v letošním školním roce se nám podařilo navázat na předchozí úspěchy a škola i školka zdárně pracují na svém dalším rozvoji.

Za ZŠ a MŠ Dana Lukášová, Denisa Vranová a Michal Hevák, vedení školy