Závěrečné hodnocení školního roku 2009/2010

Od nástupu nového vedení školy již uplynuly čtyři roky, proto bychom letošní závěrečné hodnocení provedli poněkud komplexněji a zaměřili se na plnění dlouhodobějších cílů koncepce školy, která byla předložena v roce 2006 u příležitosti výběrového řízení na nového ředitele školy.Velice nás těší, že toto hodnocení uplynulého období je velmi pozitivní a s čistým svědomím můžeme tvrdit, že byl naplněn hlavní cíl, kterým byla stabilizace školy po předchozích personálních a jiných otřesech, dosažení standardní úrovně vzdělávání a odstranění největší hrozby, tj. možnosti ukončení činnosti školy z důvodu velmi nízkého počtu žáků školy. V některých ohledech lze dokonce hovořit o výrazném pokroku a dosažení velmi rychlého tempa rozvoje školy vzhledem k poměrně krátké době působení nového vedení.
Nejdůležitějším ukazatelem je celkový počet žáků školy. Od školního roku 2005/2006, kdy byl celkový počet žáků 142, došlo k přírůstku o 60 žáků na 202 ve školním roce 2009/2010, což odpovídá zvýšení o 42% a jedná se nepochybně o ojedinělý jev v pražském i celorepublikovém měřítku. Do značné míry se v tomto ohledu projevuje úspěšná spolupráce s partnerskými zahraničními školami Riverside School a International School of Prague, jejichž studenti jsou i našimi kmenovými žáky. Více než polovina žáků školy má trvalé bydliště mimo obec Lysolaje, což znamená, že ZŠ Lysolaje navštěvují i žáci z okolních obcí, které mají vlastní školu. U nově zapsaných dětí do první třídy je tento podíl ještě výrazně vyšší. Tento fakt nepochybně svědčí o budování dobrého jména školy. Také v příštím roce nás čeká další nárůst počtu a dokonce v historii Lysolajské školy dlouho nevídané otevření dvou prvních tříd. Zvýšení počtu žáků školy s sebou samozřejmě přináší i velmi potřebné výrazné navýšení zdrojů ze státního rozpočtu, díky čemuž bylo možno ukončit pět let trvající spojování tříd různých ročníků.
Základem úspěchu je nepochybně kvalitní a stabilní pedagogický sbor. Po častých personálních změnách v předchozích letech a po sestavení zcela nového pedagogického sboru ve školním roce 2006/2007 v něm došlo pouze k minimální obměně a za celé 4 roky jej opustili jenom dva učitelé. Ve sboru panuje výrazně kolegiální klima, což se projevuje i ve vztahu k žákům a rodičům. O kvalitě a profesionalitě sboru svědčí i výsledky dotazníkového šetření mezi rodiči žáků školy. Za poslední školní roky došlo také k výraznému zvýšení kvalifikovanosti pedagogů, která je v současné době téměř stoprocentní. Ve sboru jsou zastoupeni jak zkušenější pedagogové, tak i mladší perspektivní učitelé. Navíc se podařilo vytvořit celkem tři pracovní místa asistentek pedagoga k integrovaným žákům. Jejich práci hodnotíme velmi kladně a jejich přínos pro možnosti individuálního přístupu k dětem je nepochybný.
K výraznému zlepšení došlo v materiálním vybavení školy a obecných podmínkách ke vzdělávání. Není asi třeba vyjmenovávat všechny změny, to by byl příliš dlouhý seznam, za připomenutí však jistě stojí nová budova mateřské školy se zahradním hřištěm, kompletní rekonstrukce tělocvičny s dostavbou sociálního zázemí, výměna zastaralé elektroinstalace ve všech patrech školy, zřízení multimediální učebny, oprava a výměna většiny dveřních rámů u tříd, letos dokončené nové školní hřiště, výměna oken na celé budově školy, rozsáhlá rekonstrukce střechy s přípravou nových tříd v nejvyšším patře budovy, zřízení a vybavení nové počítačové učebny, pořízení tří interaktivních tabulí, vybavení třídních učitelů notebooky a obměna téměř veškerého školního nábytku ve třídách. Většina těchto zlepšení se podařila díky finančnímu zajištění, pomoci a spolupráci ze strany ÚMČ Praha – Lysolaje, zejména paní starostky Jandové, díky jejímuž úsilí se dařilo získávat finance pro školu i nad rámec obecního rozpočtu.
Vlastní průběh vzdělávání můžeme také považovat za úspěšný, bez problémů fungují i jednotlivé součásti školy – školní družina (rozšířená v právě uplynulém roce na dvě oddělení) a školní jídelna. Žákům nabízíme široké uplatnění v mimoškolních aktivitách, pestrost a atraktivitu výuky lze doložit velkým množstvím akcí v aktualizovaných harmonogramech na konci školních roků. Na druhém stupni nabízíme poměrně širokou škálu volitelných předmětů, což pomáhá žákům v jejich specializaci a případné přípravě na další vzdělávání. Ve školním roce 2009/2010 se nám také podařilo vyslat žáky na úspěšný jazykový výjezd do Anglie. Do školního vzdělávacího programu je začleněn předmět dramatická výchova v průřezu prvního i druhého stupně. Tento předmět nám umožňuje rozšířit a obohatit výuku a velmi dobře naplňuje mezipředmětové vztahy. Poznávání přímým prožitkem má výrazný dopad na výchovu a je důležité zejména s ohledem na osobnostní rozvoj žáků. Škola se i nadále snaží o zachování výrazně individuálního přístupu k žákům a maximální podporu v jejich vlastní iniciativě a aktivitě ať již při výuce v rámci jednotlivých hodin, tak i v celoškolním měřítku. Snažíme se podporovat sebedůvěru žáků, poskytovat jim srozumitelnou zpětnou vazbu a kladnou motivaci např. formou pochval nebo tradičním vyhlašováním osobnosti a třídy roku. Za důležité považujeme předcházení konfliktům a v případě jejich vzniku jejich neprodlené řešení většinou ve spolupráci s rodiči. Chceme nabídnout dostatek prostoru nadaným žákům a zároveň při využití specifiky školy využíváme možnosti individuálního přístupu k maximální integraci žáků s různými speciálními vzdělávacími potřebami a poruchami učení. Běžnou součástí vzdělávání je projektové vyučování, rozsáhlý program prevence sociálně patologických jevů, ekologická výchova, škola v přírodě, lyžařský kurz, zážitkové výjezdy mimo školu a další aktivity.
Troufáme si tvrdit, že si škola za čtyři školní roky získala důvěru většiny rodičů. Dokladem jsou výsledky dotazníku pro rodiče zadaného v květnu 2010. Dotazník vyplnilo 125 rodičů, tj. 84% z celkového počtu. Posuzovali činnost školy v různých ohledech v šestnácti otázkách. Výsledky se pohybují rozmezí od 1,3 do 1,8 na čtyřbodové stupnici, což je možno považovat za velmi dobré hodnocení školy. Výsledky dotazníku také dokumentují, že se nám daří vytvářet příjemné a podnětné prostředí na škole, ve kterém se děti cítí bezpečně.
Součástí budování dobrého jména školy je i prezentace její činnosti na našich webových stránkách, v Lysolajském zpravodaji, časopise Region, při akcích pořádaných ÚMČ Lysolaje i školních akcích pro veřejnost. Za připomenutí jistě stojí vydařené oslavy 75. výročí založení školy, které proběhly v září 2009 a měly velice kladné ohlasy u veřejnosti.
Velkých změn doznala ve zmiňovaném čtyřletém období i mateřská škola. Zejména se jedná o zcela novou moderní budovu, která nahradila původní kapacitně zcela nevyhovující stavbu nacházející se již ve velmi špatném stavu. Uplynulý školní rok 2009/2010 byl tedy pro děti již třetím rokem v pěkném prostředí dvou oddělení nové budovy umístěné v upravené zahradě s vlastním dětským hřištěm. Ve školce proběhly během předchozího období personální změny, ale nepřinesly žádné komplikace a chod MŠ pokračoval v podstatě beze změn ve vytčené koncepci. O mateřskou školu je dlouhodobě velký zájem, jak se každoročně ukazuje při zápisu, kdy není možno uspokojit všechny zájemce. Přednost mají jednoznačně lysolajské děti. Zájem o umístění dětí v naší školce je nejen pro její polohu, vzhled a zaměření, ale v nemalé míře i kvůli přístupu jednotlivých učitelek k dětem, jak vyplynulo z výsledků ankety určené rodičům. Podle reakcí si pochvalu zaslouží také celková atmosféra školky, vzájemná spolupráce a vstřícnost.
Děti se učí větší samostatnosti, jak vycházet s druhými, jak prosadit své názory i jak se společně na něčem dohodnout. Školka se zaměřuje na lidové tradice a obyčeje, ale snaží se samozřejmě rozšiřovat prožitky dětí i v jiných oblastech. Děti měly možnost jezdit na koních, navštívily různé hrady, Planetárium a Národní galerii, podnikaly poznávací výlety a zúčastnily se i školy v přírodě, která se velmi vydařila.
Spolupráce s rodiči je také na velmi dobré úrovni. Poprvé se školka zapojila do projektu „Sběr elektrošrotu“, aby se děti snažily přemýšlet více ekologicky. Děti mají možnost navštěvovat různé zájmové kroužky, kurz plavání a vždy od pololetí také kroužek předškolní výchovy. MŠ spolupracuje s logopedkou a využíváme i služeb pedagogicko – psychologické poradny.
Závěrem je možno konstatovat, že ve sledovaném období došlo k výraznému rozvoji školy i školky a daří se postupně naplňovat jednotlivé cíle dlouhodobé koncepce. Důležitý byl také dostatek zdrojů z obecního rozpočtu a podpora ze strany ÚMČ Praha – Lysolaje, která umožňuje postupně školu modernizovat a vybavovat.

Za ZŠ a MŠ Dana Lukášová, Denisa Vranová a Michal Hevák, vedení školy