Závěrečné hodnocení školního roku 2007/2008

Blížící se konec školního roku je pro nás příležitostí k malému ohlédnutí zpět a krátkému zhodnocení uplynulého období. Velmi nás těší, že letošní ohlédnutí je o mnoho optimističtější než tomu bylo vloni. V červnu loňského roku jsme na tomto místě popisovali zejména zásadní obtíže a existenční problémy školy, se kterými jsme se museli potýkat v prvním roce po převzetí školy novým vedením.Dnes po dvou letech od převzetí školy můžeme s klidným svědomím říci, že škola se po předchozích otřesech stabilizovala, má jasnou vizi do budoucna, zvolna si buduje dobré jméno a pevné místo vzdělávacího centra v obci. Dovolte nám seznámit vás s nejdůležitějšími skutečnostmi uplynulého roku.
Základní stavební kámen školy – zcela nově sestavený pedagogický sbor je velmi kvalitní a za dva roky v něm došlo pouze k minimální obměně. Jsou to právě učitelé, kteří vytváří úroveň školy a těm našim patří veliký dík za obrovský kus dobře odvedené práce.
Počet žáků školy postupně narůstá i přes odchod dvou poměrně silných devátých ročníků. Při zápisu do první třídy se nám podařilo dosáhnout a dokonce překročit stanovený cíl 20 žáků. Od září by nám mělo nastoupit 25 prvňáčků, což je nejvyšší počet za poslední desetiletí. Díky rozvíjející se spolupráci s anglickou školou Riverside se nám daří získávat další studenty této školy jako naše kmenové žáky. Do první třídy tak nastoupí čtyři tito žáci a celkem je u nás zapsáno 49 žáků této školy.
Troufáme si tvrdit, že na škole panuje vstřícné a přátelské prostředí pro žáky, zároveň se však snažíme o vytváření jasných pravidel platných pro všechny a dbáme na jejich dodržování.
Škola podporuje akce třídních kolektivů, které pomáhají navazovat pevnější vazby mezi spolužáky a jsou i prevencí negativních jevů. Celý první stupeň vyjíždí na školy v přírodě, žáci druhého stupně mají možnost účasti na lyžařském kurzu a žáci 6. třídy vyjíždějí na zážitkový kurz. V průběhu školního roku každý žák v rámci výuky navštíví několik kulturních nebo vzdělávacích akcí a nabízíme i širokou paletu zájmové mimoškolní činnosti.
V loňském školním roce jsme s velkým úsilím vytvořili vlastní školní vzdělávací program a od letošního školního roku jsme v 1. a 6. ročníku podle něj zahájili výuku. Po tomto prvním roce je jasné, že ŠVP je funkční a na další rok jej můžeme bez obav rozšířit na další dva ročníky.
Velmi důležitým krokem byla stavba nové budovy mateřské školy. Díky úsilí místního zastupitelstva se budovu podařilo dokončit tak, že již od září se rozběhl provoz dvou oddělení v krásném novém prostředí. Poděkování patří samozřejmě také učitelkám a ostatním zaměstnancům školky, kteří si i přes velmi krátkou dobu mezi předáním budovy a zahájením provozu zdárně poradili se stěhováním, zahájením a průběhem školního roku. Při zápisu do MŠ se obrovským převisem zájemců potvrdilo, že existence dvou oddělení je nezbytná. Těší nás, že po navýšení kapacity jsme byli alespoň schopni uspokojit zájem místních občanů.
Naše škola je zapojena do dvou projektů s podporou evropských fondů – EKOŠKOLA a INOSKOP. Zejména druhý jmenovaný, který je zaměřen na další vzdělávání pedagogů, sdílení zkušeností mezi školami a pedagogický rozvoj, nám byl velmi prospěšný pro vykročení školy správným směrem. Také se nám díky materiální pomoci v rámci projektu podařilo vytvořit základ multimediální učebny. Na závěrečné konferenci tohoto projektu v Novoměstské radnici se naše škola rozhodně neztratila a je jistě možno mluvit i o získání určité prestiže v celopražském měřítku.
Zahájili jsme úzkou spolupráci s pedagogickou fakultou UK, na škole proběhl rozsáhlý průzkum zaměřený na chod a klima školy. S předběžnými výsledky tohoto průzkumu můžeme být spokojeni. Na škole také probíhají praxe studentů pedagogické fakulty. Další spolupráce byla navázána s nakladatelstvím pedagogické literatury Fraus, pro které bychom se chtěli stát partnerskou školou. Zástupkyně ředitele PaedDr. Dana Lukášová se navíc jako odborný poradce aktivně podílí na vytváření učebnic prvouky tohoto nakladatelství pro první stupeň.
Před Vánocemi a potažmo i před zápisem do prvního ročníku jsme byli nuceni čelit velmi nepříjemné intervenci, kdy byly po Lysolajích distribuovány letáky podepsané bývalou ředitelkou školy, které na základě nepravdivých informací hovořily o „úpadku“ naší školy. Jsme rádi, že nám Školní rada a představitelé obce vyjádřili podporu a tato akce se nesetkala s negativní odezvou veřejnosti vůči škole.
V průběhu předchozích dvou letních prázdnin se díky spolupráci a finančnímu zajištění ze strany obecního zastupitelstva podařilo uskutečnit nejdůležitější opravy a rekonstrukce nutné pro chod školy. Také na letošní prázdniny se chystají další stavební úpravy. Bude dokončena poslední etapa modernizace elektroinstalace, vyměněny zbývající vadné protipožární dveře od většiny tříd a také se snad podaří zahájit rekonstrukci tělocvičny a její rozšíření o sociální zázemí. Tím by se velmi zlepšily možnosti sportovního vyžití žáků naší školy a celkově zvýšila jeho úroveň. Postupně se nám také daří obnovovat zastaralé vybavení školy nákupem nového nábytku, sad učebnic, školních potřeb a dalších pomůcek. V této souvislosti také patří poděkování rodičům Josífka Namury z první třídy, kteří na vlastní náklady formou sponzorského daru nechali vybudovat zastínění třídy novými žaluziemi.
Věříme, že předchozí výčet nejpodstatnějších faktů svědčí o tom, že škola usilovně pracuje na svém rozvoji, v průběhu uplynulých dvou let se výrazně posunula ke svému cíli a v rámci možností se nám postupně daří naplňovat jednotlivé body koncepce školy.

Za základní školu Dana Lukášová a Michal Hevák, vedení školy.