Závěrečné hodnocení školního roku 2006/2007

Školní rok se nám nachýlil ke svému závěru a tak je jistě vhodné se na chvíli zastavit a ohlédnout se zpět. Abychom mohli realisticky posoudit činnost školy v tomto období, je třeba si uvědomit, jaký byl výchozí stav a v jaké situaci se škola nacházela na konci minulého školního roku.

Výchozí stav

Závěr předcházejícího školního roku 2005/2006 byl zásadně poznamenán obrovským komunikačním problémem mezi školou a ÚMČ, do kterého byla zapojena i rodičovská a obecní veřejnost, osobní problémy se výrazně přenášely do pracovních vztahů. Vyústěním této situace byl náhlý a nestandardní odchod ředitelky školy v lednu 2006. Důsledkem toho byla škola v podstatě 1/2 roku bez vedení, řízena pouze zástupkyní ředitelky, v závěru školního roku byla škola i bez hospodářky, mnoho organizačních a provozních záležitostí již nebylo řešeno, nejnutnější hospodářské záležitosti byly řešeny pouze zástupem vedoucí školní kuchyně.
V minulých letech probíhala častá obměna zaměstnanců, zejména učitelů, na konci školního roku 2005/2006 ukončilo pracovní poměr 8 učitelů ze 13.
Školní vzdělávací program, který by měl v podstatě být před dokončením zůstal ve fázi minimální rozpracovanosti a dále se již s jeho tvorbou nepokračovalo.
Počet žáků ve třech třídách je na hranici provozovatelnosti jednotlivých tříd, 2 a 5. třída jsou spojené, celkový počet žáků školy je 122.
Materiální vybavení školy je na velice špatné úrovni, všechny třídy II. stupně je nutné vybavit novými lavicemi, elektrický rozvod je v havarijním stavu, kouřové cesty dlouhodobě nesplňují normy, dodávka nových dveří v celé budově je v reklamačním řízení – z důvodů ohrožení dětí hrozí uzavření školy, špatně řešená je protipožární ochrana objektu, která je v rozporu s vykonáváním dozoru nad dětmi během přestávek.
MŠ je dočasně umístěna v objektu školy, z toho vyplývá stísněnost prostor pro I. stupeň a družinu.
Podmínky pro provozování školního sportu nejsou zcela vyhovující, tělocvična nemá dostatečné osvětlení, chybí sociální zázemí, školní hřiště vyžaduje zásadní rekonstrukci
Vybavení školy učebnicemi a pomůckami je nedostatečné a zastaralé, je nutná rozsáhlá obnova. Dostupnost výpočetní techniky pro pedagogy je velmi špatná (k dispozici je pouze 1 málo výkonný počítač ve sborovně), zastaralá kopírovací technika vyžaduje neustálou finančně náročnou údržbu.
Půdní a sklepní prostory jsou v naprosto nevyhovujícím stavu, nesplňují protipožární normy, jsou přeplněné nepoužitelným materiálem (nábytkem, nepotřebnými pomůckami, odpadem po stavebních opravách…)
V počítačové učebně a kancelářích v 2. patře není řešené odvětrání nebo klimatizace – v letních měsících teplota v místnostech výrazně přesahuje 35 stupňů, špatně vyřešené zastínění počítačové učebny neumožňuje využití dataprojektoru v době, kdy svítí slunce
Z důvodů administrativního snížení příspěvku na žáky vzdělávané dle § 38 školského zákona dochází k reálnému poklesu příjmů ze státního rozpočtu celkově o 17% (jedná se o 35 žáků Riverside School kmenově zapsaných na ZŠ Lysolaje)
Za této situace proběhlo v dubnu 2006 výběrové řízení na ředitele školy s nástupem k 1. 7. 2006. Z výše popsaného jednoznačně vyplývá, že prvořadým cílem nového ředitele pro nejbližší budoucnost je opětovná stabilizace školy a vytvoření základních podmínek pro další existenci a rozvoj školy.

Průběh školního roku 2006/2007

Již během prázdnin se podařilo provést za vydatné pomoci a zajištění ze strany ÚMČ některé zásadní opravy a pořízení nového zařízení. Zejména se jednalo o odstranění závažných nedostatků v provozních podmínkách školy – vyřešení bezpečnosti žáků v souvislosti s nevhodným řešením požární ochrany na škole, odstranění hrozby uzavření školy z důvodu vadného osazení dveřních protipožárních uzávěrů (výměna tří nejvíce poškozených dveří včetně rámů), proběhla první etapa rekonstrukce elektroinstalace, zrekonstruovaly se kouřové cesty. Uskutečnila se také oprava střechy, která odstranila zatékání do budovy. Zásadní rekonstrukcí prošly také prostory v suterénu budovy – školní kuchyně, školní dílna a výtvarná a keramická dílna. Ve všech třídách s parketovou podlahou došlo k opravě a renovaci těchto podlah.
Dvůr před budovou byl zrekonstruován, osazen zámkovou dlažbou, stojany na kola a lavičkami a může tak být používán pro různé aktivity v rámci vyučování či volného času.
Z běžných provozních věcí se podařilo vybavit všechny třídy II. stupně novými žákovským lavicemi se židlemi a katedrami, na celé škole se do provozuschopného stavu podařilo uvést žaluzie a zajistit možnost zastínění.
K dalšímu zlepšování vybavení školy docházelo postupně i v průběhu školního roku, školní hřiště bylo vybaveno dvěma novými brankami, sborovna školy byla vybavena dvěma novějšími počítači a všichni učitelé dostali klíče od počítačové učebny, což umožňuje pedagogům snadnější přístup k uplatnění ICT při výuce i a přípravě na ni i možnost operativní komunikace s rodiči a vedením školy s využitím Internetu a školní sítě.
Vybavení počítači na škole se zlepšilo díky daru 8 ks PC od České spořitelny a nákupem notebooku.
Dalším závažným úkolem bylo v podstatě sestavení nového pedagogického sboru za stavu, kdy ze stávajících učitelů zůstalo pouze 5. Tento cíl se beze zbytku podařilo naplnit a v současné době škola disponuje stabilním a velice kvalitním pedagogickým sborem, v průběhu roku nedošlo k odchodu žádného učitele, k 30.6. končí pracovní poměr pouze jedna učitelka 2. stupně z důvodu dalekého dojíždění. Ve sboru jsou zastoupeni jak zkušenější pedagogové, tak i mladší perspektivní učitelé. Tento stav považujeme za jeden ze základních stavebních kamenů budoucího rozvoje a záruku dobré úrovně školy.
Následující odstavec bude věnován vlastnímu průběhu vzdělávání v letošním školním roce. Zcela jistě můžeme konstatovat, že se podařilo dostat úroveň vzdělávání na standardní úroveň, škola si plní své základní funkce vzdělávací i výchovné, bez závažných problémů fungují jednotlivé složky školy – školní družina, školní klub, školní jídelna, nabízíme žákům široké uplatnění v mimoškolních aktivitách. Pestrost a atraktivitu výuky lze doložit velkým množstvím akcí v harmonogramu školního roku.
Nepochybně velkým úspěchem je vytvoření příjemného a podnětného prostředí na škole, ve kterém se děti cítí bezpečně. Tento jev byl sledován pomocí dvou dotazníkových šetření – Spravedlnost, průzkum školního klimatu a Prevence patologických jevů.
Na škole funguje žákovský parlament.
Škola se snaží o maximální podporu žáků v jejich vlastní iniciativě a aktivitě, ať již při výuce v rámci jednotlivých hodin, tak i v celoškolním měřítku např. při práci ve školním parlamentu. Snažíme se nabídnout dostatek prostoru nadaným žákům a zároveň při využití specifiky školy využíváme možnosti individuálního přístupu k maximální integraci žáků s různými speciálními vzdělávacími potřebami a poruchami učení. Škola zdárně integruje do běžných tříd i dva žáky se závažným mentálním postižením /Downův syndrom/, což je zejména v případě staršího z nich, který postoupí do 7. třídy, velkým úspěchem.
Spolupráce s rodiči je na běžné úrovni a probíhá zejména v rámci pravidelných třídních schůzek. Rodiče mají možnost komunikovat s pedagogy také pomocí e-mailu, na vyžádání mají též k dispozici čísla mobilních telefonů. Aktuální problémy se škola snaží řešit okamžitě. Velmi děkujeme všem rodičům, kteří v letošním roce vyjádřili podporu škole a pomohli škole ať již sponzorským darem, účastí na škole v přírodě, pomocí na pořádaných akcích či jakýmkoli jiným způsobem.
Ze strany ÚMČ Praha Lysolaje je jasná a jednoznačná podpora školy. Škola se podílí i na některých akcích pořádaných městskou částí /Slavnost květů/ a snaží se vybudovat pozici jednoho ze společenských a kulturních center v obci.
Výsledky vzdělávání jsou do značné míry determinovány stavem školy v předcházejících obdobích a vyplývají z podmínek popsaných v úvodu. Proběhlá šetření srovnávacími testy Scio v 6. a 9. třídě v prvním pololetí školního roku slouží jako stanovení úrovně výstupu na I. a II. stupni v době převzetí školy novým vedením. Výsledky testů jednoznačně ukazují nižší úroveň v těchto sledovaných třídách. Relativně lepšího výsledku dosáhli ve Scio testech žáci 7. třídy a žáci 5. třídy v testech Cermat. Našim hlavním cílem je postupné zlepšování a jeho sledování bude možno až v následujících obdobích, neboť se jednoznačně jedná o dlouhodobou záležitost.
Umísťovací řízení žáků 9. třídy proběhlo ve školním roce 2006/2007 v rámci možností úspěšně a odpovídá úrovni znalostí, vědomostí, dovedností a schopností žáků této třídy.
Všichni žáci byli přijati k dalšímu vzdělávání. Celkem je přijato 6 žáků na střední školy a 11 žáků na odborná učiliště.
Škola se maximálně snaží o svoji prezentaci a zviditelnění. O své činnosti pravidelně informuje v Lysolajském zpravodaji, internetové stránky školy (www.zs-lysolaje.net) jsou průběžně obměňovány a aktualizovány a obsahují veškeré důležité informace pro rodiče i veřejnost.
Vedení školy podporuje další vzdělávání pedagogických pracovníků, jehož největší část byla letos zajištěna v rámci projektu INOSKOP, který je zaměřen na spolupráci a sdílení zkušeností mezi pražskými školami. Tento projekt je podporován Evropským sociálním fondem a Magistrátem hl. města Prahy. Všichni učitelé byli proškolováni přímo na škole a témata jednotlivých školení byla následující:
Motivace žáků k učení
Efektivní výuka ve škole
Kooperativní vyučování a učení
Hodnocení žáků
Další projekt s podporou fondů EU, do kterého se škola v letošním roce zapojila, je Ekoškola. Smyslem tohoto projektu je zapojení žáků do uplatňování konkrétních ekologických zásad v běžném provozu školy vedoucích k ochraně a zlepšování životního prostředí školy a jejího okolí.
Ve školním roce proběhly na škole dvě kontroly České školní inspekce zaměřené zejména na výkaznictví, využívání počítačů při výuce, další vzdělávání pedagogických pracovníků a autoevaluaci školy. Jejich hodnocení je kladné a nebyly shledány žádné závažné nedostatky.
Závěrem je tedy možno konstatovat, že naše škola má za sebou velmi náročný a z našeho pohledu úspěšný rok naplněný konkrétní prací a upřímnou snahou o zlepšení. Jsme si plně vědomi, že se nezdařilo vždy vše na sto procent, leč některé cíle jsou dlouhodobějšího charakteru a na jejich dosažení si budeme muset ještě chvíli počkat. Věříme však, že jsme udělali první krok správným směrem a vytvořili dobrý základ pro budoucí roky a uděláme vše pro to, aby škola dále pracovala na svém rozvoji.
S koncem školního roku bychom rádi poděkovali všem učitelům školy za jejich obětavou velmi náročnou práci a členům zastupitelstva městské části za trvalou podporu školy.
Všem přejeme příjemné prožití letních měsíců, našim dětem spoustu prázdninových zážitků a dobrodružství, žákům deváté třídy mnoho úspěchů v dalším vzdělávání i osobním životě.

Za základní školu Dana Lukášová a Michal Hevák, vedení školy.