Zahájení školního roku 2012/2013

co-se-deje-2012-10-1Zprávy ze školy nemůžeme začít jinak, než nejdůležitější informací, že dlouho plánovaná a připravovaná rekonstrukce školy se úspěšně podařila uskutečnit během letních prázdnin a nový školní rok jsme již zahájili v budově, která se rozrostla o téměř celé jedno podlaží. V prostorách bývalé půdy vznikly tři krásné nové třídy, které byly vybaveny novými žákovskými lavicemi a nábytkem. Velkým bonusem je i instalace dalších interaktivních tabulí v těchto třídách, takže se naše škola může pochlubit již devíti učebnami vybavenými těmito moderními didaktickými pomůckami. Kromě nových tříd vznikl ve třetím patře i kabinet pro učitele II. stupně. Ke změnám došlo i v ostatních patrech, bylo prodlouženo hlavní schodiště, přibylo venkovní schodiště požární, byl opraven poškozený komín a většina tříd a chodeb byla nově vymalována. V rámci stavebních prací byla také celá budova odizolována proti zemní vlhkosti, což by mělo pomoci odstranit dlouholetý problém v přízemí školy. Podařilo se také opravit chodníky kolem školy a rozbité betonové bloky nahradit zámkovou dlažbou. Došlo také na potřebné rozšíření prostoru před hlavním vchodem. Financování a zajištění celé akce bylo pod patronátem ÚMČ Praha – Lysolaje a největší dík patří jistě panu starostovi Hlubučkovi, který se nejvíce zasadil o získání prostředků a zdárný průběh stavby. Velmi nás těší, že vedení obce považuje kvalitu vzdělávání v obci a rozvoj školy za jednu ze základních priorit.
Impulzem pro přístavbu školy byl trvalý nárůst počtu žáků v posledních letech, který pokračuje i nadále a můžeme prohlásit, že se tak nepochybně podařilo naplnit základní cíl dlouhodobé koncepce školy. Počet žáků školy se po šesti letech od nástupu nového vedení více než zdvojnásobil a přesáhl dříve těžko uvěřitelných 300. Z tohoto počtu je téměř stovka studentů zahraničních škol, kteří si na naší škole doplňují české devítileté vzdělání. Jedná se zejména o žáky Riverside School v Sedlci a ISP v Nebušicích, se kterými i letos pokračuje úspěšná spolupráce. Zájem o školu se projevil i při zápisu do prvních tříd. Po dvou letech máme tedy i letos dvě první třídy s celkovým počtem 47 dětí. Současný počet žáků považujeme za ideální cílový stav a další jeho navyšování již nebude vzhledem k faktické kapacitě školy možné. Z tohoto důvodu bude pro příští školní rok otevřena první třída pouze jedna i přes přepokládaný vyšší počet zájemců.
Z dalších důležitých informací uvádíme, že díky finanční podpoře městské části můžeme i letos pokračovat ve výuce Aj již od prvního ročníku. Navíc se nám podařilo do našeho kvalitního a stabilního pedagogického sboru získat další posilu pro rozšíření jazykového vzdělávání. Nová paní učitelka je nejen plně kvalifikovaná k výuce Aj, ale navíc i žila a studovala v U.S.A., takže angličtinu používá na úrovni rodilého mluvčího a bude vést hodiny Aj na druhém stupni s velkým důrazem na aktivní komunikaci.
Učební plán na II. stupni byl také rozšířen o povinný předmět finance, zaměřený na získání základů finanční gramotnosti.
I v letošním školním roce nabízíme pro děti množství zájmové činnosti v odpoledních kroužcích. Jedná se o hru na kytaru, sborový zpěv, keramiku, výtvarný kroužek, sportovní hry, bojové sporty a sebeobranu, počítače a Internet, hip hop, badminton a hru na flétnu.

Doufáme, že i letošní školní rok bude stejně úspěšný jako ty předchozí.

Školní akce (září – říjen 2012)

co-se-deje-2012-10-2Vzhledem k posunutí začátku školního roku jsme připravili ve spolupráci s MC Liška na první zářijový týden možnost zúčastnit se příměstského tábora v Lysolajích nazvaného Škola naruby a zažít spoustu zábavy a dobrodružství.
Nový školní rok započal vzhledem k stavebním úpravám netradičně až 10. září, kdy jsme se všichni sešli na slavnostním zahájení školního roku v tělocvičně, při němž jsme slavnostně přivítali i dvě třídy prvňáčků. V odpoledních hodinách mohli do školy zavítat rodiče i ostatní zájemci, aby si při Dni otevřených dveří prohlédli školu a především nově vybudované třetí patro. Zároveň si mohli vyzkoušet i práci s interaktivními tabulemi, s čímž jim pomohli přítomní učitelé. Tato akce se setkala s velkým zájmem a nás to velmi potěšilo.
4. a 5. třída se účastnila 20. září slavnostního zahájení naučné stezky Housle. Několik dětí přestřihlo pásku a za přítomnosti pana ministra životního prostředí Tomáše Chalupy a pana starosty Petra Hlubučka se všichni vydali na 50. otevřenou naučnou stezku. Na sedmi zastaveních je vždy čekal odborník s komentářem, takže se zároveň dozvěděli mnoho zajímavého. Tuto trasu absolvovala i 3.A v rámci tělesné výchovy. Na závěr děti získaly propagační materiály a občerstvení.
V dalším týdnu se vypravila 6. třída na zážitkový kurz do Šlovic, jehož cílem bylo posílení a zlepšení vztahů mezi žáky a novým třídním učitelem. Pobyt byl naplněn psychosociálními hrami, které tomu napomohly, a zpříjemněn výbornou kuchyní, bazénem s vyhřívanou vodou, saunou. Místní zaměstnanci si naše žáky velmi chválili a celkově byl kurz úspěšný, bohužel se ho nemohli zúčastnit všichni žáci ze zdravotních důvodů.
Zástupci 8. a 9. třídy se vypravili na fotbalový turnaj, kde porovnali síly v rámci Poháru Prahy 6. Protože jsme malou školou a zápasů se účastnilo pouze 7 žáků, scházeli nám potřební náhradníci oproti jiným školám, přesto jsme v prvním kole odolávali favoritům a odnesli si cenné zkušenosti.
Na počátku října se 4. třída vydala na dopravní hřiště v rámci dopravní výchovy. Žákům bylo vysvětleno bezpečné přecházení, bezpečnost dětských cyklistů a jejich správné vybavení. Prošli si celé dopravní hřiště, poté dostali kolo a v praxi uplatňovali dopravní předpisy. Tímto se inspirovala i 3.B, která se vydala na dopravní vycházku.
Z dalších akcí v blízké budoucnosti chystáme zážitkový kurz v rámci dramatické výchovy pro žáky třetích tříd v Peci pod Sněžkou inspirovaný příběhem Heinricha Harrera a jeho pobytem v Himalájích, pro žáky 8. a 9. třídy je připravena přednáška zaměřená na úspěšné přijetí na střední školy. Pro rodiče organizujeme 1.11. přímo ve škole seminář zabývající se aktuálním tématem rizik na Internetu.
I letos samozřejmě plánujeme osvědčené akce, jako vánoční program, lyžařský kurz, účast na Slavnosti květů a Lysolajském běhu. Zvažujeme také zorganizování jazykového výjezdu do Velké Británie.