Testování a hygienická opatření od 1.9.2021

• Žáci 2. až 9. ročníku boudou preventivně testováni 1. září ve svých třídách na začátku první vyučovací hodiny. Prvňáci budou testováni 2. září. Další testování proběhne v termínech 6. září a 9. září 2021. Opět se budou používat neinvazivní antigenní testy pro samoodběr. Testování nepodstupují děti a žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19), případně dítě nebo žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě.

• Žáci, kteří se nepodrobí testování a současně se na ně nevztahuje žádná z výše uvedených výjimek, jsou povinni mít nasazený ochranný prostředek po celou dobu vyučování. Při konzumaci stravy a nápojů musí dodržovat odstup od ostatních osob nejméně 1,5 m, nesmí cvičit ve vnitřních prostorech ani zpívat.

• Žáci nosí ochranný prostředek ve společných prostorech školy. Když sedí na místě, ochranný prostředek mít nemusí.

• V co nejkratším čase po příchodu do budovy si každý důkladně umyje ruce vodou a mýdlem, popřípadě provede dezinfekci rukou, a následně dodržuje hygienu rukou po celou dobu svého pobytu ve škole.

• Každá osoba je povinna si při vstupu do budovy školy a ve společných prostorech zakrýt dýchací cesty, a to takovým ochranným prostředkem dýchacích cest, který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření MZd (respirátor FFP 2 a vyšší).

• Pokud jsou příznaky infekčního onemocnění patrné již při příchodu dítěte do školy, není vpuštěno do budovy školy v případě, že je přítomen jeho zákonný zástupce. Jestliže není přítomen zákonný zástupce, je o této skutečnosti a nutnosti bezodkladného vyzvednutí informován školou. Pokud se příznaky vyskytnou či jsou patrné až v průběhu přítomnosti dítěte ve škole, neprodleně si nasadí ochranu dýchacích cest a je umístěno do předem připravené samostatné místnosti. Zákonný zástupce si musí bezodkladně vyzvednout dítě ze školy. Ve všech uvedených případech zákonný zástupce je povinen telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.

• Dítěti s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí (potvrzením od lékaře).

• Vyzvedávat obědy nemohou žáci v izolaci nebo s nařízenou karanténou, ale ani zákonní zástupci a třetí osoby, pokud jsou v izolaci nebo karanténě.

SCEENINGOVÉ TESTOVÁNÍ VE ŠKOLÁCH