Prosinec 2019 a leden 2020

I v novém roce vás budeme pravidelně informovat o dění na naší škole, o zajímavých akcích a o úspěších našich žáků. Následující odstavce jsou ohlédnutím za uplynulými dvěma měsíci.

Prosinec se nesl především ve znamení oslav Vánoc, které vyvrcholily 17. 12. tradičním vánočním setkáním. Kromě bohatých vánočních trhů s nápaditými výrobky a chutným občerstvením připraveným našimi žáky se příchozí mohli těšit na pestrý program, který byl v mnoha ohledech jedinečný. Tentokrát se dění přeneslo do svátečně vyzdobené tělocvičny, kde návštěvníky čekalo vystoupení pěveckého sboru Cantus pod vedením paní učitelky B. Krátké. Následovalo pásmo písní v podání Ukulele bandu pod taktovkou paní učitelky J. Tomajkové. Vánoční atmosféru podpořil i sbor učitelů písní Alleluia. Zlatým hřebem večera se stala divadelně vážně-nevážně pojatá Pastýřská hra, kterou zahrál a zazpíval učitelský sbor, a která se setkala s velkými ovacemi.   

Sváteční týden zakončily vánoční besídky v jednotlivých třídách, některé třídy v předvánočním čase vyjely za vánoční atmosférou do Prahy, třídy 5. B a 3. B nocovaly ve škole. (Děti povečeřely, hrály hry a následující den zahájily společnou snídaní. Celou akci si náramně užily.)

Z dalších prosincových akcí musíme především zmínit úspěch žáků 5. A, kteří znovu pod vedením paní učitelky třídní R. Tkaczykové uspěli v projektu Čtenář na jevišti. V tomto projektu je ústřední  aktivitou čtení nahlas v podobě scénického čtení, které vede děti za pomoci technik dramatické výchovy k rozvoji čtenářské gramotnosti. Umožňuje dětem s knížkou pobýt déle, probádat ji do hloubky, zamyslet se nad jejím obsahem, smyslem a „zažít ji  na vlastní kůži. Páťáci pracovali s  knihou Prašina V. Matohy a byli vybráni mezi pět nejinspirativnějších dětských čtenářsko-divadelních souborů z celé republiky. Celý projekt byl završen 17. 12. divadelní přehlídkou ve Švandově divadle. Děti z 5. A byly z této akce nadšené a jejich rodiče, kteří měli možnost vystoupení vidět, byli na své potomky hrdí a někteří i dojatí.

Těsně před vánočními prázdninami zorganizovali žáci 9. ročníku pro své spolužáky z ostatních tříd ekologický „Bezplastový den“. Děti na 1. i 2. stupni si v tento den přinesly svačiny zabalené do znovupoužitelných obalů a nápoje ve vlastních lahvích. Žáci 9. třídy v každé třídě zkontrolovali, kdo tento úkol dokázal splnit, zároveň také počítali, kolik dětí ve třídě ekologicky balenou svačinu přineslo. Všechny děti, které bezplastové podmínky splnily, dostaly od deváťáků vlastnoručně vyrobený certifikát, který pak o přestávce mohly v improvizovaném stánku vyměnit za malý vánoční dáreček. Tento den měl letos odezvu i mezi žáky ve školním parlamentu – byl vznesen návrh, aby se příště konal „Bezplastový týden“, protože jeden den je málo!

Během listopadu a prosince měli žáci 2. stupně (přidaly se k nim ještě 3. a 4. třídy 1. stupně) možnost pracovat na jedinečném projektu. Na hodinách výtvarné výchovy pod vedením paní učitelek M. Růžičkové (2. stupeň) a A. Zavadilové a D. Lukášové (1. stupeň) kreslili a malovali návrhy k realizaci pro pražský novoroční videomapping. Vybrané dětské práce byly následně digitalizovány a některé i animovány a promítány v části „Praha očima dětí“ na fasádu budovy Národního muzea 1. ledna 2020. Pro naše žáky to byla nejen zajímavá zkušenost, ale i příležitost ukázat své výtvarné dovednosti široké veřejnosti.

Po zasloužených vánočních prázdninách se přiblížilo pololetí (čas zkoušení, testů), ale i v poměrně hektickém lednu se našel prostor pro různé akce.

V úterý 7.1. zavítaly do naší školy dvě odbornice na vzdělávání dětí se sluchovým postižením. Jejich návštěva byla součástí projektu Zážitkem k porozumění, do které je zapojena 1. třída, 5. A a 5. B. Sue Archbold byla učitelkou prvního dítěte s kochleárním implantátem ve Velké Británii. Na vzdělávání dětí s kochleárním implantátem napsala svou disertaci. Dnes je uznávanou odbornicí. Ingela Holmström je ze Švédska, přednáší na Stockholmské univerzitě. Jejím zájmem je také vzdělávání dětí se sluchovým postižením. V našem projektu zaujímá místo oponentky. Ingela přijela s tlumočnicí ze švédského znakového jazyka do angličtiny, pro Sue byla zajištěna tlumočnice z angličtiny do češtiny, takže během celého dopoledne  nevznikla jazyková bariéra. Setkání proběhlo ve velmi přátelském duchu a obě odbornice odjížděly z naší školy nadšené. Pro všechny byla tato zahraniční návštěva skvělou zkušeností.

V prvním lednovém týdnu se uskutečnila v rámci dopravní výchovy zimní příprava na průkaz cyklisty. 4. třída navštívila dopravní hřiště Na Vypichu v Praze 6. Děti si připomněly dopravní značky, zopakovaly si, jak má mít cyklista vybavené kolo, a procvičily si zajímavou formou různé případy situací na křižovatkách.

V dalším lednovém týdnu proběhly hned tři akce. Obě osmé třídy navštívily 14. 1 v rámci předmětu Finance expozici ČNB, která je umístěna v prostorách bývalého trezoru. Žáci měli možnost potěžkat si zlatou cihlu v hodnotě 13 miliónů Kč a prohlédnout si největší minci v ČR v hodnotě 100 miliónů Kč. Součástí exkurze byla také projekce dvou filmů o historii ČNB.

Naše škola je účastníkem projektu „Letiště je náš soused“ o ochraně životního prostředí. Ve středu 15. 1. se konala pro 4. a 5. ročníky další z interaktivních přednášek, tentokrát na téma Čistota ovzduší.

Žáky také zaujal preventivní program pořádaný policií ČR. Podle věku dětí byla vybrána témata. Na 1. stupni to byly zásady osobního bezpečí (i ve virtuálním světě), mezilidské vztahy a šikana, základy trestní odpovědnosti, nebezpečné nálezy…Přednášky pro 2. stupeň byly zaměřené především na šikanu, kyberšikanu a odpovědnost mladistvých.

Dne 24. 1. měla naše škola neobvyklou návštěvu. Zavítala k nám skupina 13 uživatelů z Domova Pod Skalami spolu se svými ošetřovatelkami. V listopadu navštívila 9. třída jejich zařízení v lokalitě Českého Ráje, kde deváťáci pobyli dva dny, a učili se především toleranci a sociálnímu cítění. Tentokrát si žáci 9. třídy pro své hosty připravili výtvarné dílničky, pečení perníčků a zazpívali jim s klavírním doprovodem v prostorách družiny. Krásným zpestřením bylo divadelní představení, které si naopak klienti domova připravili pro naše žáky. Deváťáci spolu s paní učitelkami G. Hallet a O. Springorumovou také předali Domovu věcné dary – nářadí pro jejich chráněné dílny a počítač k potřebám Domova. Dar byl zakoupen z výtěžků z vánočních trhů. Akce prohloubila pozitivní přístup našich žáků a nastartovala dlouhodobou spolupráci s Domovem, který nás v červnu pozval na svůj „Festival bez plotů“.

V posledním lednovém týdnu vyrazili prvňáčci za kulturou do Divadla Spejbla a Hurvínka na představení Pohádky pro Hurvínka. Představení odkazovalo ke klasickým pohádkám, mělo napínavý a dobrodružný děj, který děti ocenily.

Tentýž den (28.1.) se uskutečnil pro zájemce 6.-9. tříd parkourový worshop v parkourové tělocvičně Akademie In motion v Praze, kde si děti pod vedením tří mladých, ale zkušených parkourových trenérů vyzkoušely na vlastní kůži nejrůznější parkourové disciplíny a techniky, jako například tzv. precision jump nebo různě druhy přeskoků přes překážky. Došlo také na skoky do molitanové jámy či chůzi a pohyb ve větších výškách. Tříhodinový blok byl tak plný poutavých, ale technicky náročnějších pohybů, kterým byly děti nuceny věnovat svou plnou pozornost a zájem. Nálada mezi dětmi v tělocvičně byla velmi příjemná a většina dětí se domů vracela nadšená z nové zkušenosti.

Ve čtvrtek 30. 1. se předávala pololetní vysvědčení a žákům 1. stupně opět na netradičních místech – v Muzeu strašidel a pověstí, v chrámu sv. Víta a na bruslích na stadionu Hvězda.