Listopad 2020 – distanční výuka

Od 14. října letošního roku byly na základě rozhodnutí vlády opět uzavřeny školy a zakázána osobní přítomnost žáků všech ročníků. Naše škola tedy přešla na distanční výuku a využila zkušeností získaných během jara.

Pro distanční výuku zůstala zachována platforma Moodle – interaktivní webové prostředí, které slouží především k oboustrannému předávání úkolů, informací, dokumentů, sdílení videí…, ale i k vysvětlování nové látky a k přímé komunikaci.

Materiály poskytované žákům k samostatnému studiu jsou různorodé (prezentace, interaktivní učebnice, odkazy na zajímavé dokumenty, webová cvičení, audio a video ukázky, výpisky…).

Nezapomíná se ale i na klasické metody – žáci samozřejmě pracují i s učebnicemi a pracovními sešity.

Na Moodle žáci pod svými účty ukládají dle pokynů vypracované úkoly a dostávají od svých vyučujících písemnou zpětnou vazbu (opravy cvičení, správná řešení, komentáře učitele…). Žáci také mají možnost přes tzv. zprávy nebo chat poslat individuální dotazy, podněty…

V některých předmětech jsou zadávány i úkoly dobrovolné.

Distanční výuka je velmi složitá především v nejnižších ročnících. Paní učitelka 1. třídy Petra Kratinová tak (kromě dalšího) natáčí pro své prvňáčky názorná hravá výuková videa, která umisťuje na svůj youtube kanál a jsou tak kdykoliv k dispozici žákům i jejich rodičům.

Oproti jaru je mnohem více využívána tzv. synchronní výuka. Každá třída má svůj rozvrh s on-line hodinami, prioritou jsou hlavní předměty (M, ČJ, AJ), ale on-line hodiny probíhají i v dalších předmětech (na 1. stupni dle uvážení vyučujícího, na 2. stupni např. NJ, D, Př, Z, F, Ch, ČaS…).

Co se týká četnosti on-line hodin, vycházíme z doporučení MŠMT, protože děti před obrazovkou počítače netráví jen čas určený on-line hodinám, ale plní i další zadané úkoly, kvízy, testy, pouští si doporučené ukázky apod. Snažíme se, aby čas strávený na elektronických zařízeních nepřesáhl únosnou mez.

On-line hodiny slouží především k vysvětlování nové látky, částečnému procvičení, shrnutí, je zde prostor k dotazům a ujasnění si učiva. On-line hodiny jsou také vhodné k individuálnímu procvičování a ke konzultacím (i s rodiči žáků). Tyto hodiny rovněž suplují jakousi „společenskou funkci“ a žáci tak neztrácí kontakt se svým vyučujícím. Zejména na 1. stupni je „přítomnost“ učitele velmi důležitá.

Při synchronní výuce jsou dle výběru učitele používány různé metody, většinou se jedná o kombinaci přímého vstupu (tak jako ve třídě) a sdílení různých výukových materiálů. V některých předmětech je využíván i grafický tablet. Pokud to lze, vyučující své materiály (např. prezentace) následně ukládá do systému Moodle a děti tak mají studijní podklady stále k dispozici. 

Z dalších metod, které uplatňují někteří vyučující, můžeme např. uvést práci ve studijních skupinách na WhatsAppu.

Z dotace MŠMT, která konečně dorazila, škola pořídila nové notebooky pro učitele a také 10 jednoduchých notebooků pro žáky, které postupně zapůjčujeme dětem, které doma vlastní vybavení nemají. Budeme se snažit tuto první várku rozšířit, aby technické možnosti některé děti nelimitovaly.

I když distanční výuka rozhodně plnohodnotně nenahradí výuku prezenční, všechno „zlé je pro něco dobré“. Žáci při této formě výuky musí být mnohem samostatnější, musí se naučit (zejména na 2. stupni) efektivně si rozvrhnout čas na práci a priority (vlastně tak nevědomky získávají základy Time managementu), trénují písemnou komunikaci a v neposlední řadě  rozvíjí počítačovou gramotnost. Dovednosti získané během distanční výuky se jim do budoucna rozhodně neztratí.

Chtěli bychom své žáky (a žákyně samozřejmě) pochválit. Protože až na výjimky se opravdu snaží, svědomitě plní zadané úkoly a spolupracují se svými vyučujícími.

Poděkování patří i rodičům za jejich trpělivost, podporu a spolupráci se školou. Víme, že situace není vždy jednoduchá  a leckdy vyžaduje opravdu pevné nervy. Abychom rodinám trochu ulehčili, zůstala v provozu školní jídelna ve formě výdeje oběda do přinesených nádob.

Obrovské uznání si ale zaslouží i samotní učitelé, řada z nich pracuje na více než 100% (distanční výuka je totiž časově mnohem náročnější) a ne všichni vyučující disponují optimálním technickým vybavením, nebo si ho pořizují (za účelem zkvalitnění výuky) na vlastní náklady. Je dobré si rovněž uvědomit, že učitelé jsou zároveň i rodiči, sami mají své vlastní děti (leckdy prvostupňové) na distanční výuce a skloubit rodinu s vlastní výukou v domácím prostředí není vždy jednoduché.

Proto bychom chtěli ještě jednou zdůraznit, že si opravdu vážíme vzájemné spolupráce školy s rodiči našich žáků, protože právě spolupráce je v dnešní nelehké době zásadní a dodává nám motivaci k další práci.

Podle posledních zpráv  MŠMT se 18. 11. vrátí za přísných hygienických podmínek zpět do školy 1. a 2. ročník. Jak se bude situace vyvíjet dál, samozřejmě nevíme, ale doufáme, že se do školy vrátí co nejdříve i ostatní ročníky.