Květen 2021 – průběh druhého pololetí

Uplynuly další měsíce turbulentního 2. pololetí, stále ovlivněného koronavirovou pandemií. Různé kombinace (ne)docházky žáků do školy nabývaly chvílemi závratného tempa, systémové změny a opatření byly školám zpravidla sdělovány na poslední chvíli a nebylo vůbec jednoduché připravit ze dne na den organizaci vzdělávání na následující období. Nově utvářené rozvrhy, přizpůsobující se momentální situaci, někdy vydržely sotva týden. Ale shrňme si to pěkně popořadě.

V únoru se prezenčně učily pouze 1. a 2. ročníky (pochopitelně s různým omezením – roušky, desinfekce, rozestupy). Hudební výchova probíhala bez zpěvu a tělocvik bez pořádného sportování. Ostatní ročníky pokračovaly v distanční výuce.

Po jarních prázdninách jsme doufali, že by se situace mohla zlepšit –  alespoň pro některé třídy (nejen pro nejmladší ročníky, ale i pro ty nejstarší – 9. třídy čekaly přijímací zkoušky …). Ovšem opak byl pravdou. Na distanční výuce zůstaly všechny ročníky. Tato situace trvala až do 9. dubna.

V týdnu od 12. 4. byla MŠMT povolena rotační výuka pro 1. stupeň  za podmínky antigenního testování dvakrát týdně.  Testování, které do té doby prováděla pouze specializovaná odběrová střediska, musely najednou zvládnout školy samy s minimem prostředků a omezeným počtem volných pedagogických pracovníků. Samozřejmostí byly opět roušky po celou dobu výuky. V tomto týdnu nastoupily do školy 3. a 4. ročníky.

Následující týden je vystřídaly zbývající třídy 1. stupně – 1., 2. a 5. třída.

Děti (za pomoci pedagogů) testování zvládly a jen co si osvojily správný postup, dostaly školy jiné antigenní testy. Do poloviny května jsme tak vystřídali tři druhy testů.

Žáci 2. stupně se stále učili distančně.  

Od 14. 4. do 21. 4. třídní učitelé informovali rodiče o prospěchu a práci jednotlivých žáků za 3. čtvrtletí. Každý vyučující volil jinou formu kontaktu s rodiči – někdo on-line třídní schůzky, někdo telefonické individuální konzultace.

V dubnu byly také ve škole povoleny osobní konzultace, zejména  pro žáky 9. ročníků, řada z nich této možnosti využila.

Protože se přiblížily přijímací zkoušky na střední školy a víceletá gymnázia, stalo se ze školy provizorní testovací  místo, neboť uchazeči museli mít potvrzení o negativním testu. Certifikát vydávala škola. Testování na naší škole bylo zorganizováno 27. 4. v odpoledních hodinách (starší ročníky se totiž nesměly ve škole potkat s mladšími).

V dubnu se také uskutečnil zápis do 1. třídy pro školní rok 2021/22. Otevíráme jednu první třídu, jejíž třídní učitelkou bude Mgr. Renáta Tkaczyková. Na základě opatření MŠMT v souvislosti s mimořádnou situací v ČR probíhaly zápisy do prvních tříd bez osobní přítomnosti formou zaslání žádosti. Celkově bylo přijato 34 žádostí o přijetí na běžnou docházku do ZŠJC Lysolaje. Vzhledem k tomu, že počet zájemců o naši školu opět překračuje naše  kapacitní možnosti, byla pro rozhodnutí o přijetí uplatněna dříve zveřejněná přednostní kritéria trvalého pobytu v Praze-Lysolajích a staršího sourozence na ZŠ Lysolaje. Byly přijaty pouze děti, které splňují alespoň jedno z výše uvedených kritérií. Tím byla volná kapacita zcela naplněna. Ostatní zájemce tedy bohužel není možno přijmout.

V červnu každoročně pořádáme setkání budoucích prvňáků a jejich rodičů s paní učitelkou. Zatím není zřejmé, zda jej bude možno letos uskutečnit. Budeme vycházet z aktuální situace.

V týdnu  od 3.  5. se po dlouhé odmlce vrátily některé ročníky 2. stupně. V tomto týdnu se prezenčního vyučování zúčastnily 1., 2., 5., 6. a 7. třída. Zejména pro vyučující 2. stupně to někdy byla – co se týká organizace – lehce schizofrenní záležitost, protože část žáků zůstala na distanční výuce, část se učila prezenčně, leckdy se časy hodin překrývaly a narychlo se musely měnit zaběhnuté distanční rozvrhy.

Na 1. stupni se testovalo antigenními testy  1x týdně, žáci 2. stupně se testovali dvakrát. Pro testování byly – stejně jako v minulém týdnu – vyhrazeny zvláštní prostory. Jednotlivé třídy přicházely do školy v časových intervalech, aby se před školou neshlukoval větší počet dětí.

V týdnu od 10. 5. se třídy 1. i 2. stupně opět vystřídaly a 17. 5. konečně nastoupily do školy všechny ročníky společně. Antigenní testování v současné době probíhá jednou týdně. V tomto týdnu se vzhledem k aklimatizaci žáků učilo dle upraveného zkráceného rozvrhu (bez odpoledních vyučovacích hodin). Výuka končila nejdéle v 13:30 hod.

Doufejme, že situace bude příznivá a že se se svými žáky budeme potkávat ve třídách, a ne skrze obrazovky.

Během května škola formou daru, který zprostředkoval pan starosta, získala do užívání 31 ks počítačů, které nahradí zejména dosluhující notebooky u interaktivních tabulí.

Po ukončení tohoto školního roku dojde ke změně ve vedení školy. Současný ředitel Michal Hevák a jeho zástupkyně Danuše Lukášová se rozhodli nadále nepokračovat ve svých funkcích a tuto skutečnost sdělili s dostatečným předstihem zřizovateli školy ÚMČ Lysolaje.

Ten vyhlásil řádné výběrové řízení, na jehož základě bude od 1. srpna 2021 jmenován novým ředitelem školy Tomáš Zahoř. Jeho zástupkyní se stane Daniela Benešová. Oba jsou s naší školou dlouhodobě spjatí a mohou počítat s plnou podporou předchozího vedení i pedagogického sboru.