Květen 2020 – postupné obnovování školní docházky

V souladu s postupným uvolňováním restriktivních opatření a na základě rozhodnutí vlády probíhá obnovování školní docházky v závěru školního roku 2019/2020 za podmínek, které vychází z metodiky MŠMT.

Od 11. května 2020 škola zajišťuje hodiny českého jazyka a matematiky pro žáky deváté třídy. Výuka formou intenzivní přípravy ke zkouškám na střední školy probíhá dvakrát týdně, v úterý a ve čtvrtek od 9:00 do 12:45 hodin v časové dotaci 4 hodiny ČJ a 4 hodiny M týdně. Výuka není povinná a je určena výlučně pro žáky, kteří budou skládat zkoušky na SŠ.

Od 25. května organizujeme docházku žáků 1. stupně dle pravidel, které jsou však nastaveny velmi krkolomně. Vzdělávací aktivity se realizují pro skupiny žáků, které mohou být tvořeny žáky různých tříd a ročníků. Maximální počet žáků ve skupině je 15. Snažili jsme se vytvořit skupiny ze žáků jedné třídy, v některých případech to však nebylo možné. Složení skupin je neměnné po celou dobu do 30. 6. 2020. Vše probíhá na bázi dobrovolnosti na základě předem zjištěného zájmu.

Od 8. června připravujeme dle pokynů MŠMT nepravidelnou a dobrovolnou docházku žáků druhého stupně do školy. Hlavním cílem bude zajištění organizačních záležitostí třídy před koncem školního roku a návaznost na distanční vzdělávání. Nebude se jednat o běžnou výuku, ale pouze o formu skupinových konzultací v rámci nastavených mimořádných opatření, kapacitních a personálních možností školy.

Základem výuky dle pokynů MŠMT zůstává distanční vzdělávání, které nadále zajišťuje hlavně třídní učitel. Pro žáky ve škole v dopolední části vyučování je cílem zajistit vzdělávání v obsahu, který škola realizuje v rámci vzdělávání na dálku. U školních skupin minimalizujeme střídání pedagogických pracovníků a výuka je zajišťována nejen učiteli, ale i vychovatelkami či asistentkami pedagoga. Za stanovených podmínek není možné, aby žáky své třídy ve škole v plném rozsahu vyučoval třídní učitel. Některé třídy fungují ve třech úrovních (dvě školní skupiny a část dětí na distanční výuce).  Snažíme se o co nejlepší a nejefektivnější využití našich možností. Výuka jednotlivých skupin je zahajována postupně v rozmezí 8:00-9:00 tak, aby nedocházelo k hromadění dětí před školou. Pro vstup do školy využíváme tři samostatné vchody z různých stran školní budovy.

Odpolední školní aktivity žáků probíhají nejpozději do 16 hodin. Škola je schopna je personálně zajistit víceméně v rozsahu původní školní družiny, tj. pro žáky 1. – 3. třídy.

Školní jídelna pro žáky zajišťuje vydávání obědů tak, aby se jednotlivé skupiny nepotkávaly, což je samozřejmě velmi komplikované.

Po celou dobu pobytu ve škole zajišťujeme a důsledně vyžadujeme dodržování přísných hygienických pravidel. Žáci ve všech prostorách školy dodržují stanovené rozestupy, pravidelně si dezinfikují ruce a nosí roušky. Ty je možno odložit pouze na místě ve třídách a během konzumace oběda ve školní jídelně. Využívané prostory školy jsou každý den po výuce v rámci úklidu pravidelně dezinfikovány.