Informace školy v souvislosti s výskytem koronaviru v ČR

Z rozhodnutí Bezpečnostní rady státu byl v březnu v souvislosti s výskytem koronaviru v ČR vyhlášen zákaz přítomnosti žáků na základních školách a školních zařízeních.  Naše škola byla tedy od středy 11. března 2020 pro žáky zcela uzavřena, včetně školní družiny a jídelny. Zrušeny jsou také kroužky a veškeré zájmové aktivity organizované školou.

Výuka pokračuje formou distančního vzdělávání. Bližší informace týkající se vzdělávání na dálku naleznete ZDE.

Postupné obnovení školní docházky

V souladu s postupným uvolňováním restriktivních opatření a na základě rozhodnutí vlády probíhá postupné obnovování školní docházky v závěru školního roku 2019/2020 za stanovených podmínek, které uvádíme dále a které vychází z metodiky MŠMT vydané k rozhodnutí vlády.

Pro žáky deváté třídy

Od 11. května 2020 škola zajišťuje hodiny českého jazyka a matematiky pro žáky deváté třídy. Výuka probíhá dvakrát týdně, v úterý a ve čtvrtek od 9:00 do 12:45 hodin v časové dotaci 4 hodiny ČJ a 4 hodiny M týdně. Docházka není povinná a je určena výlučně pro žáky, kteří budou skládat zkoušky na střední školy. Tento způsob vzdělávání byl ukončen 4. června 2020. Dále vzdělávání pokračuje ve stejném režimu jako u ostatních žáků 2. stupně.

Součástí vzdělávání i nadále zůstává distanční výuka.

Další podrobnosti a podmínky provozu jsou uvedeny níže v kapitole Pravidla pro pobyt žáků v základní škole v době mimořádné situace.

Pro žáky 1. stupně

Od 25. května organizujeme docházku žáků 1. stupně dle pravidel, které jsou však nastaveny velmi krkolomně. Vzdělávací aktivity se realizují pro skupiny žáků, které mohou být tvořeny žáky různých tříd a ročníků. Maximální počet žáků ve skupině je 15. Snažili jsme se vytvořit skupiny ze žáků jedné třídy, v některých případech to však nebylo možné. Složení skupin je neměnné po celou dobu do 30. 6. 2020. Vše probíhá na bázi dobrovolnosti na základě předem zjištěného zájmu.

Základem výuky dle pokynů MŠMT zůstává distanční vzdělávání, které nadále zajišťuje hlavně třídní učitel. Pro žáky ve škole v dopolední části vyučování je cílem zajistit vzdělávání v obsahu, který škola realizuje v rámci vzdělávání na dálku. U školních skupin minimalizujeme střídání pedagogických pracovníků a výuka je zajišťována nejen učiteli, ale i vychovatelkami či asistentkami pedagoga. Za stanovených podmínek není možné, aby žáky své třídy ve škole v plném rozsahu vyučoval třídní učitel. Některé třídy fungují ve třech úrovních (dvě školní skupiny a část dětí na distanční výuce).  Snažíme se o co nejlepší a nejefektivnější využití našich možností. Výuka jednotlivých skupin je zahajována postupně v rozmezí 8:00-9:00 tak, aby nedocházelo k hromadění dětí před školou. Pro vstup do školy využíváme tři samostatné vchody z různých stran školní budovy.

Odpolední školní aktivity žáků probíhají nejpozději do 16 hodin. Škola je schopna je personálně zajistit víceméně v rozsahu původní školní družiny, tj. pro žáky 1. – 3. třídy.

Školní jídelna pro žáky zajišťuje vydávání obědů tak, aby se jednotlivé skupiny nepotkávaly, což je samozřejmě velmi komplikované. Podrobné informace k provozu naleznete níže.

Po celou dobu pobytu ve škole zajišťujeme a důsledně vyžadujeme dodržování přísných hygienických pravidel. Žáci ve všech prostorách školy dodržují stanovené rozestupy, pravidelně si dezinfikují ruce a nosí roušky. Ty je možno odložit pouze na místě ve třídách, během konzumace oběda ve školní jídelně a při činnostech mimo budovu školy při zachování rozestupu 2 metry. Využívané prostory školy jsou každý den po výuce v rámci úklidu pravidelně dezinfikovány.

Další podrobnosti a podmínky provozu jsou uvedeny níže v kapitole Pravidla pro pobyt žáků v základní škole v době mimořádné situace.

Pro žáky 2. stupně

Od 8. června probíhá dle pokynů MŠMT nepravidelná a dobrovolná docházka žáků druhého stupně do školy. Hlavním cílem je zajištění organizačních záležitostí třídy souvisejících s ukončením školního roku a návaznost na distanční vzdělávání, které zůstává základem výuky. Nejedná se o běžnou výuku, ale pouze o formu skupinových konzultací v rámci nastavených mimořádných opatření, kapacitních a personálních možností školy.

Každá třída má možnost docházky do školy jedenkrát týdně v rozsahu 9:00 – 12:15 ve dvou blocích, během kterých se jim postupně vystřídají učitelé hlavních předmětů a jejich třídní učitel. V případě vyššího počtu žáků než 15 je třída rozdělena na dvě skupiny. 

Pro žáky během pobytu ve škole platí stejná bezpečnostní opatření a hygienická pravidla, která jsou uvedena níže na této stránce.

Oběd není možno z organizačních důvodů zajistit, neboť možnosti výdeje plně pokrývají skupiny 1. stupně.

Bližší informace informace a rozvrh jednotlivých tříd obdrželi rodiče od svých třídních učitelů.

Pravidla pro pobyt žáků v základní škole v době mimořádné situace

Cesta do školy a ze školy

Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními.

Příchod ke škole a pohyb před školou

Minimalizovat velké shromažďování osob před školou; škola je povinna zajistit organizaci pohybu osob před školou.
Před školou dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není tedy nutné např. u doprovodu žáka/členů společné domácnosti).
Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu.
Organizovat shromáždění žáků ve skupinách tak, jak budou následně společně ve třídách.
Žáky před školou vyzvedává pověřený pedagogický pracovník, který žáky organizuje do skupiny a vyzvedává je.
Pokud je to nutné, rozvrhnout časy příchodu žáků tak, aby v jeden čas k budově školy dorazilo současně méně lidí (např. nástup jednotlivých ročníků nebo tříd v časovém odstupu).
Pokud není možné organizovat shromáždění do skupin před budovou školy, je nezbytné zajistit průběžný příchod žáků a jejich plynulý přesun do tříd.
Škola stanoví zároveň přiměřená pravidla odpovídající režimu odchodu žáků ze školy tak, aby nedocházelo k nadměrnému shromažďování osob před budovou školy.

Vstup do budovy školy

Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.
Pedagogové odvedou žáky do tříd po skupinách, aby nedocházelo ke kontaktu mezi skupinami.
Škola je oprávněna vymezit prostory, ve kterých se žáci mohou pohybovat.
Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy.
Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.
Škola organizuje provoz v šatnách, případně místech určených k odložení svrchního oděvu a přezutí tak, aby se zamezilo setkávání žáků z různých skupin.

V budově školy a ve třídě

Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.
Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.
Přesuny skupin žáků, pohyb na chodbách, návštěva toalet či společných prostor je nutné organizovat tak, aby byly minimalizovány kontakty jak mezi skupinami, tak jednotlivci včetně zaměstnanců školy.
Při přesunech je vhodné dodržení odstupů 2 metry vždy, když je to možné (nejméně 1,5 metru).
Před opuštěním třídy si všichni žáci na celou dobu mimo třídu nasadí roušky.
Neprodleně po přezutí, popřípadě po příchodu do třídy, musí každý použít dezinfekci na ruce. Doporučuje se i předchozí umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem).
Složení skupin žáků se stanoví předem a je neměnné, je nutné vyhnout se jakýmkoliv změnám ve složení skupiny žáků.
Maximální počet žáků ve skupině žáků je 15 s tím, že je nezbytné dodržet zásadu jeden žák v lavici ve třídě.
V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry. Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), musí se roušky nosit i ve třídě.
Při sejmutí si každý žák ukládá roušku do sáčku.
Je nutné zajistit takové rozmístění lavic ve třídě, které umožní dodržet stanovený odstup mezi žáky.
Žáci si po každém vzdělávacím bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své třídě.
V každé třídě je nezbytné často větrat (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 min).
Škola vede evidenci o docházce žáků do školy.
Pokud žák vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, je nutné umístit jej do samostatné místnosti a kontaktovat zákonné zástupce žáka s ohledem na okamžité vyzvednutí žáka. O podezření informuje škola spádovou hygienickou stanici.

Školní jídelna

Výdejní doba obědů je  od 11.00 do 13.30.
Před příchodem do jídelny si strávníci odloží tašky do vyčleněných prostor.
Před vstupem do jídelny si žáci umyjí a vydezinfikují ruce, do jídelny vstupují  v roušce.
Žáci se řadí v předepsaných rozestupech k výdejní lince, kde obdrží polévku, hlavní jídlo a pití.  Pak se přesunou ke stolům na vyznačená místa, kde mají připravené hygienicky zabalené příbory. Po usednutí ke stolu si žáci sundají roušky.
Po konzumaci si žáci nasadí roušky a odnesou použité nádobí k umývárně.
Strávníci jsou povinni řídit se pokyny dozoru, vedoucí jídelny a kuchařek.
Připravená strava je určena pouze k okamžité spotřebě. Potraviny /moučník, ovoce/ se ze školní jídelny nevynášejí. Při  nepřítomnosti žáka si rodiče nemohou neodhlášený oběd vyzvednout.

Osoby s rizikovými faktory

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.
4. Porucha imunitního systému, např.
a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),
b) při protinádorové léčbě,
c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,
5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).
6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).
8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

Co dělat v případě, že žák patří do rizikové skupiny

Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.
Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud žák patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím.

Čestné prohlášení

Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce žáka prohlášení, které obsahuje:
1. písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví
2. písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).
Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna.

Formulář čestného prohlášení je k dispozici ZDE