Informace pro budoucí první třídy

Pro školní rok 2020/2021 bude na naší škole otevřena jedna první třída. Třídní učitelkou bude Mgr. Petra Kratinová.

V případě většího počtu zájemců, než jsou kapacitní možnosti školy, budou uplatněna přednostní kritéria trvalého pobytu v Praze-Lysolajích a staršího sourozence na ZŠ Lysolaje.

Na základě opatření MŠMT v souvislosti s mimořádnou situací v ČR proběhnou zápisy do prvních tříd bez osobní přítomnosti dítěte. Předchozí online přihlašování na konkrétní termín jsme ukončili a děti, které prostřednictvím tohoto formuláře byly přihlášené, musí projít celým novým procesem zápisu.

Zapisují se děti narozené do 31. 8. 2014.

K zápisu bude třeba doručit do školy řádně vyplněnou a podepsanou žádost o přijetí.
Škola nebude vyžadovat doložení rodného listu dítěte, ani kopii OP rodičů.

Formulář žádost o přijetí je k dispozici ZDE

Způsoby podání žádosti

1. datovou schránkou fcembjk
2. e-mailem na adresu info@zs-lysolaje.net
s elektronickým podpisem či naskenovanou s podpisem zákonného zástupce
3. poštou na adresu školy ZŠJC Lysolaje, Žákovská 164/3, 165 00 Praha-Lysolaje
4. vhozením do poštovní schránky školy umístěné vedle nástěnky na plotě vlevo od branky do školní zahrady

Každou žádost zaevidujeme, do 3 pracovních dnů e-mailem potvrdíme přijetí a zašleme přidělené registrační číslo, pod kterým bude na této www stránce sděleno rozhodnutí o přijetí či nepřijetí. Pokud na přihlášce bude uvedeno trvalé bydliště v Praze-Lysolajích, ověříme tuto skutečnost na ÚMČ Praha-Lysolaje. V případě, že do 3 pracovních dní od podání žádosti nedostanete potvrzující e-mail, neprodleně nás kontaktujte telefonicky.

Termíny

Přijímání žádostí bude probíhat v období od 1. do 17. dubna
(v případě zaslání poštou je rozhodným datem den odeslání žádosti).

Datum zahájení přijímacího řízení bude 22. dubna 2020,
tímto dnem začíná běžet třicetidenní doba pro vydání rozhodnutí o přijetí či nepřijetí.

Žádosti o odklad školní docházky

V případě žádosti o odklad  je třeba přiložit doporučující posudek školského poradenského zařízení (PPP či SPC) a doporučení lékaře.

Žádost o odklad je k dispozici ZDE

Zápis žáků zahraničních škol

Pro žáky zahraničních škol připravujeme zápis ve spolupráci s Riverside School a ISP. Pro informace se obracejte na garanty českého programu těchto škol.

Setkání zájemců o budoucí 1. třídu

se uskutečnilo ve čtvrtek 5. března 2020.

Součástí setkání bylo seznámení s učitelkou budoucí 1. třídy, informace o škole a průběhu zápisu a pro zájemce prohlídka školy.