Výsledky zápisu a informace pro budoucí první třídy

Pro školní rok 2020/2021 bude na naší škole otevřena jedna první třída. Třídní učitelkou bude Mgr. Petra Kratinová.

Průběh a výsledky zápisu

Na základě opatření MŠMT se v souvislosti s mimořádnou situací v ČR  uskutečnily zápisy do prvních tříd bez osobní přítomnosti dítěte.

Na naší škole proběhlo přijímání žádostí v období od 1. do 17. dubna za předem určených podmínek. Každá žádost byla  zaevidována, do 3 pracovních dnů bylo e-mailem potvrzeno rodičům její přijetí a zasláno přidělené registrační číslo, pod kterým je níže na této www stránce zveřejněno rozhodnutí o přijetí či nepřijetí. Pokud na přihlášce bylo uvedeno trvalé bydliště v Praze-Lysolajích, byla tato skutečnost ověřena na ÚMČ Praha-Lysolaje. Samotné přijímací řízení bylo zahájeno 22. dubna.

Počet zájemců byl vyšší, než jsou naše  kapacitní možnosti. Pro rozhodnutí o přijetí byla tedy uplatněna dříve zveřejněná přednostní kritéria trvalého pobytu v Praze-Lysolajích a staršího sourozence na ZŠ Lysolaje. Děti, které splňují alespoň jedno z výše uvedených kritérií, bylo možno přijmout všechny. Mezi ostatními zájemci proběhlo losování o zbývající volná místa za přítomnosti zástupce zřizovatele školy ÚMČ Praha-Lysolaje. Následně však došlo k odhlášení několika přijatých dětí, takže konečným výsledkem je přijetí všech zájemců.

Rozhodnutí o přijetí nebudeme automaticky zasílat, v případě potřeby jej můžeme na vyžádání zaslat e-mailem nebo poštou. Je možné si jej také po předchozí domluvě vyzvednout ve škole osobně, v souvislosti se současnou mimořádnou situací bychom však chtěli tuto variantu minimalizovat.

Žádosti o odklad školní docházky

V případě žádosti o odklad  je třeba přiložit doporučující posudek školského poradenského zařízení (PPP či SPC) a doporučení lékaře.

Žádost o odklad je k dispozici ZDE

Zápis žáků zahraničních škol

Pro žáky zahraničních škol proběhl zápis ve spolupráci s Riverside School a ISP. Pro informace se obracejte na garanty českého programu těchto škol.

Setkání budoucí 1. třídy

Původně plánované setkání v červnu 2020 není možno uskutečnit z důvodů mimořádné situace. Všechny potřebné informace rodiče získají na této www stránce, která bude postupně aktualizována.