Informace k zápisu do budoucí první třídy

Pro školní rok 2021/2022 bude na naší škole otevřena jedna první třída s maximálním počtem 24 žáků. Třídní učitelkou bude Mgr. Renáta Tkaczyková.

Zapisují se děti narozené do 31. 8. 2015.

V případě většího počtu zájemců, než jsou kapacitní možnosti školy, budou uplatněna přednostní kritéria trvalého pobytu v Praze-Lysolajích a staršího sourozence na ZŠ Lysolaje.

V souvislosti s mimořádnými protiepidemickými opatřeními v ČR proběhnou s největší pravděpodobností zápisy do prvních tříd distančním způsobem.

K zápisu bude třeba doručit do školy řádně vyplněnou a podepsanou žádost o přijetí a kopii rodného listu dítěte (nemusí být úředně ověřená).

Žádost o přijetí je k dispozici ZDE

Informace o formě a průběhu zápisu zde budeme postupně upřesňovat na základě vývoje mimořádných opatření v souvislosti s pandemií Covid-19.

Způsoby podání přihlášky

1. do datové schránky školy fcembjk

Datovou schránku si rodiče mohou zřídit zdarma. Odeslání žádosti datovou schránkou základní škole je také zdarma. Více informací na https://chcidatovku.cz/.

2. e-mailem na adresu info@zs-lysolaje.net s elektronickým podpisem zákonného zástupce

Pokud zákonný zástupce podá žádost prostřednictvím jiných technických prostředků, než jsou výše uvedené, např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, je nutné, aby ji do 5 dnů potvrdil, jinak se k žádosti nepřihlíží. V tomto případě je vhodné, aby se objednal do kanceláře školy k osobnímu podepsání přihlášky buď na telefonním čísle 220 920 724 nebo e-mailem.

3. poštou na adresu školy ZŠJC Lysolaje, Žákovská 164/3, 165 00 Praha-Lysolaje

Preferujeme běžnou zásilku, v zájmu urychlení není vhodné využívat doporučenou zásilku.

4. vhozením do poštovní schránky školy umístěné vedle nástěnky na plotě vlevo od branky do školní zahrady

Každou žádost zaevidujeme, do 3 pracovních dnů e-mailem potvrdíme přijetí a zašleme přidělené registrační číslo, pod kterým bude na této www stránce sděleno rozhodnutí o přijetí či nepřijetí. Pokud na přihlášce bude uvedeno trvalé bydliště v Praze-Lysolajích, ověříme tuto skutečnost na ÚMČ Praha-Lysolaje. V případě, že do 3 pracovních dní od podání žádosti nedostanete potvrzující e-mail, neprodleně nás kontaktujte telefonicky.

Termíny

Přijímání žádostí bude probíhat v období od 1. do 16. dubna 2021
(v případě zaslání poštou je rozhodným datem den odeslání žádosti).

Datum zahájení přijímacího řízení bude 21. dubna 2021,
tímto dnem začíná běžet třicetidenní doba pro vydání rozhodnutí o přijetí či nepřijetí.

Žádosti o odklad školní docházky

V případě žádosti o odklad  je třeba přiložit doporučující posudek školského poradenského zařízení (PPP či SPC) a doporučení lékaře.

Žádost o odklad je k dispozici ZDE

Zápis žáků zahraničních škol

Z důvodu nedávné změny financování regionálního školství jsme od příštího školního roku nuceni výrazně omezit nabídku vzdělávání pro žáky zahraničních škol. Metodika financování nastavená ministerstvem školství bohužel školy vzdělávající žáky podle §38 školského zákona výrazně znevýhodňuje a finančně poškozuje. Velmi nás mrzí, že dlouhodobě budovaný systém vzdělávání a oboustranně přínosná spolupráce s Riverside School a ISP již nebudou v současném rozsahu možné. Pro rodiče dětí, které nemají trvalé bydliště v Praze-Lysolajích nebo staršího sourozence na ZŠ Lysolaje, doporučujeme, aby se s žádostí o přijetí obrátili na spádové školy.

V případě zájmu o přijetí ke vzdělávání do první třídy naší školy se obracejte na garanty českého programu ISP a Riverside School.

Schůzka zájemců o zápis do první třídy

Schůzku zájemců o nástup do naší první třídy pořádáme pravidelně každý rok, letos se však vzhledem k současné situaci neuskuteční. Pro informace o škole a zápisu doporučujeme sledovat naše www stránky.