Informace o vzdělávání ZŠJC na dálku

V souvislosti se současnou situací jsme vytvořili funkční systém vzdělávání na dálku, který se snažíme maximálně přizpůsobit potřebám a možnostem  v rámci ročníků, tříd i jednotlivých dětí. Všem rodičům je třídními učiteli zasílán souhrnný přehled učiva a podklady pro samostudium žáků v týdenních intervalech vždy v pátek na následující pracovní týden.

Učitelé jsou průběžně v kontaktu s dětmi i rodiči a využívají rozmanité formy distančního vzdělávání. Na našich www stránkách bylo vytvořeno interaktivní prostředí na oboustranné předávání úkolů, informací, dokumentů, sdílení videí apod. Umístění této stránky je  https://vyuka.zs-lysolaje.net/. V mnohých třídách probíhají i online skupiny a konference. Formy předání vypracovaných úkolů jsou např. naskenování a zaslání e-mailem, ofocení mobilem, uložení nebo vyplnění na výše uvedené www stránce.  

Hlavní prioritu mají předměty ČJ, M a AJ, na které je kladen největší důraz.

Ve druhém sledu jsou předměty ČaS, Př a Vl (1. stupeň), F, Ch, Př, Z, D, NJ (2. stupeň), u kterých je  zadávaná látka redukována na základní rozsah a část úkolů bude volitelná.

V ostatních předmětech – Vv, Hv, ČSP, Tv, Inf, VO, VZ a FIN je vše ve velmi omezeném rozsahu nebo ponecháno na bázi dobrovolnosti.

Prosíme rodiče, aby v rámci svých možností dohlédli na samostudium dětí a pomohli jim s odevzdáváním zadaných úkolů. Učitelé se snaží zadávat práci tak, aby ji děti mohly plnit v maximální možné míře samostatně bez přímé účasti rodičů. Uvědomujeme si, že současný stav je pro všechny extrémně náročným obdobím a že všechny děti nemají doma plně k dispozici počítač. Neočekáváme plnění všeho na sto procent, oceňujeme jakoukoli snahu v rámci možností dětí i rodičů. Pokud není možno něco splnit z objektivních příčin, není třeba se obávat jakýchkoli postihů ze strany školy. Bližší informace o hodnocení žáků za druhé pololetí tohoto školního roku naleznete níže na této stránce.

Snažme se této situace využít a motivovat děti k samostatnosti a zodpovědnosti. Povzbuďme je k přímé komunikaci s učitelem na dálku a zájmu o vlastní vzdělávání.

E-mailové adresy jednotlivých učitelů naleznete ZDE.

Velmi děkujeme všem rodičům, kteří se školou vstřícně spolupracují. Vážíme si času a energie, kterou dětem věnují. Věřte, že i naši učitelé dělají pro děti vše, co je v jejich silách. Z dosavadních zkušeností je zřejmé, že tato forma práce odvedená v současných obtížných podmínkách je pro učitele mnohem náročnější než běžná výuka. Se zpětnou vazbou se neváhejte obrátit na třídní učitele či vedení školy, budeme se snažit ji zohlednit. V případě oboustranné dobré vůle si s touto složitou situací jistě poradíme. 

Pravidla pro hodnocení a klasifikaci žáků ve II. pololetí školního roku 2019/2020

K hodnocení žáků za II. pololetí letošního školního roku byla vydána mimořádná vyhláška MŠMT č. 211/2020 Sb., jejímž zněním se budeme řídit. Závěrečné hodnocení žáka na vysvědčení na konci školního roku 2019/2020 zohlední:

  • podklady pro hodnocení získané v druhém pololetí v době, kdy osobní přítomnost žáků nebyla zakázána (tj. do 10. března 2020)
  • podpůrně také podklady pro hodnocení získané v době, kdy probíhalo vzdělávání na dálku
  • podpůrně také podklady pro hodnocení získané v době, kdy se žáci základních škol účastnili ve škole vzdělávacích aktivit formou školních skupin nebo jinou formou (konec druhého pololetí po obnovení provozu)
  • podpůrně také hodnocení výsledků vzdělávání žáka za první pololetí školního roku 2019/2020

Žáci tedy na konci školního roku obdrží běžné vysvědčení, které bude vycházet z výše uvedených podkladů. Způsob předávání vysvědčení se bude odvíjet od aktuální epidemiologické situace a omezení z ní plynoucí.

Nedostatek podkladů k hodnocení za období od 11. března 2020, tedy za období vzdělávání na dálku během uzavření škol nebo při vzdělávacích aktivitách formou školních skupin nebo jinou formou do konce 2. pololetí, není sám o sobě důvodem k tomu, aby byl žák z některého předmětu na vysvědčení nehodnocen namísto uvedení stupně prospěchu.

Zůstává zachována možnost žádat přezkoumání výsledků hodnocení s případným komisionálním přezkoušením (§ 52 odst. 4 školského zákona).

Do zameškaných hodin se započítávají pouze hodiny zameškané do začátku platnosti zákazu osobní přítomnosti žáků na vzdělávání ve školách.